ޚަބަރު
ޒުވާނުން އެކަކުއަނެކަކަށް އަޅާލާ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވުމަށް ވަޒީރު އިބްރާހީމް ވަހީދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
ޒުވާނުން އެބައިވަންތަވުމަށް ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުމާއި، މައުލޫމާތާއި ފަންނާބެހޭ ވަޒީރު އިބްރާހިމް ވަހީދު (އަސްވާޑު) އިލްތިމާސް ކުރައްވާއިފިއެވެ.

ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ހާއްސަ މެސެޖެއްގައިއެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތުގައި 19 އަހަރުކުރިން ދިމާވި މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އިން އަރައިގަނެވުން އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮތް އެބައިވަންތަކަންކަމަށެވެ.

“19 އަހަރު ކަޑައްތު ކުރަމުންދާ އިރު މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދަސް ކުރަމުންމިދަނީ ހަމަ އެ ފިލާވަޅު،” ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ

އަސްވާޑު ވިދާޅުވީ ގައުމަށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި ވެސް ނުވަތަ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ވެސް ކުރިޔަށް ދެވޭނީ އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކޮންގެންކަމަށެވެ.

ދިވެހި ޒުވާނުން ވެސް މި ދުވަހުން އިބުރަތް ހާސިލްކޮށް ކަންކަމުގައި ކުރިޔަށް ދާ އިރު އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޒުވާނުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުންމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޒުވާނުން ކިބައިން އެދިލައްވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. އިއްބެ

  ތިޔަގޮނޑީގައިއިނދެތިޔަހެނބުނެވިދާނެއެވެއެއްބައިވަންތަކަމާއިއެކުވެރިވވެވޭނީދެމީހުންވެސްއެއްނާޅުިންމިނެގެނެވެމިނަންވާނީއެމީހަކުމިނާނާޅިއަކުންނެވެ

 2. އިއްބެ

  ބަލަގަވަޒީރުކަންލިބުނުއިރުކަލޭމޮޔައަކައްވީތަކަލޭމެންގެވެރިންއެކަކުއަނެކަކަށްޚިޔާނާތްތެރިވާއިރުބަދުބަސްބުނެބަދުދުއާކުރަމާއިރުތިޔަކިޔޭއެއްޗެއްކަލެއްށްއެގޭތަ

ޚަބަރު
ޒުވާނުން އެކަކުއަނެކަކަށް އަޅާލާ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވުމަށް ވަޒީރު އިބްރާހީމް ވަހީދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
ޒުވާނުން އެބައިވަންތަވުމަށް ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުމާއި، މައުލޫމާތާއި ފަންނާބެހޭ ވަޒީރު އިބްރާހިމް ވަހީދު (އަސްވާޑު) އިލްތިމާސް ކުރައްވާއިފިއެވެ.

ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ހާއްސަ މެސެޖެއްގައިއެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތުގައި 19 އަހަރުކުރިން ދިމާވި މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އިން އަރައިގަނެވުން އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮތް އެބައިވަންތަކަންކަމަށެވެ.

“19 އަހަރު ކަޑައްތު ކުރަމުންދާ އިރު މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދަސް ކުރަމުންމިދަނީ ހަމަ އެ ފިލާވަޅު،” ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ

އަސްވާޑު ވިދާޅުވީ ގައުމަށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި ވެސް ނުވަތަ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ވެސް ކުރިޔަށް ދެވޭނީ އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކޮންގެންކަމަށެވެ.

ދިވެހި ޒުވާނުން ވެސް މި ދުވަހުން އިބުރަތް ހާސިލްކޮށް ކަންކަމުގައި ކުރިޔަށް ދާ އިރު އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޒުވާނުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުންމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޒުވާނުން ކިބައިން އެދިލައްވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
 1. އިއްބެ

  ތިޔަގޮނޑީގައިއިނދެތިޔަހެނބުނެވިދާނެއެވެއެއްބައިވަންތަކަމާއިއެކުވެރިވވެވޭނީދެމީހުންވެސްއެއްނާޅުިންމިނެގެނެވެމިނަންވާނީއެމީހަކުމިނާނާޅިއަކުންނެވެ

 2. އިއްބެ

  ބަލަގަވަޒީރުކަންލިބުނުއިރުކަލޭމޮޔައަކައްވީތަކަލޭމެންގެވެރިންއެކަކުއަނެކަކަށްޚިޔާނާތްތެރިވާއިރުބަދުބަސްބުނެބަދުދުއާކުރަމާއިރުތިޔަކިޔޭއެއްޗެއްކަލެއްށްއެގޭތަ