ޚަބަރު
ތިން އަތޮޅަކާއި ދެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން ފެބްރުއަރީ 10 އެއްގައި: އީސީ

ތިން އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލް ރައީސާއި ދެރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައެވެ.

އީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އަދި ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުރުން، ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމާއި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ފެބްރުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން މި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު، އިއްޔެއިން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި މަގާމުތައް ހުސްވެފައި ވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަަކަށް ވަޑައިގަތުމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިން އަތޮޅަކާއި ދެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން ފެބްރުއަރީ 10 އެއްގައި: އީސީ

ތިން އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލް ރައީސާއި ދެރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައެވެ.

އީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އަދި ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުރުން، ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމާއި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ފެބްރުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން މި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު، އިއްޔެއިން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި މަގާމުތައް ހުސްވެފައި ވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަަކަށް ވަޑައިގަތުމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!