ޚަބަރު
ތުލުސްދޫގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް ބަންދުކޮށްފި

ވޭތުވެދިޔަ 7އަހަރު އެއޮފީހުން ޚިދުމަތެއް ހޯދާފައިނުވާކަމަށްބުނެ ކ. ތުލުސްދޫގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސް އޮފީސް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 7 އަހަރުގައިވެސް ތުލުސްދޫ ބްރާންޗުން ޚިދުމަތެއް ހޯދާފައިނުވެއެވެ. އަދި މާލޭގެ ބަނދަރުތައް ކަމުގައި މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ދެމުންދާ ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތްތައް އިންތިހާއަށް ފުޅާވުމުން ތުލުސްދޫގެ އޮފީހުގެ ބޭނުމެއް ނުޖެހޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ 7 އަހަރުކުރިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިކި ކަނޑުމަސް ރައްކާކުރުމާއި ބަންދުކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔުމާއި ގުޅިގެން، އެމަސް އެކްސްޕޯރޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކ.ތުލުސްދޫގައި ވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ހުޅުވާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ވޭތުވެދިޔަ 7 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކަސްޓަމަރަކު ލިބިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއޮފީސް ބަންދުކޮށްލީކަމަށާއި އެއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުން ކަސްޓަމްސްގެ އެހެން ސެކްޝަންތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް އެއިދާރާއިން ވަނީ ބުނެއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތުލުސްދޫގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް ބަންދުކޮށްފި

ވޭތުވެދިޔަ 7އަހަރު އެއޮފީހުން ޚިދުމަތެއް ހޯދާފައިނުވާކަމަށްބުނެ ކ. ތުލުސްދޫގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސް އޮފީސް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 7 އަހަރުގައިވެސް ތުލުސްދޫ ބްރާންޗުން ޚިދުމަތެއް ހޯދާފައިނުވެއެވެ. އަދި މާލޭގެ ބަނދަރުތައް ކަމުގައި މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ދެމުންދާ ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތްތައް އިންތިހާއަށް ފުޅާވުމުން ތުލުސްދޫގެ އޮފީހުގެ ބޭނުމެއް ނުޖެހޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ 7 އަހަރުކުރިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިކި ކަނޑުމަސް ރައްކާކުރުމާއި ބަންދުކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔުމާއި ގުޅިގެން، އެމަސް އެކްސްޕޯރޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކ.ތުލުސްދޫގައި ވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ހުޅުވާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ވޭތުވެދިޔަ 7 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކަސްޓަމަރަކު ލިބިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއޮފީސް ބަންދުކޮށްލީކަމަށާއި އެއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުން ކަސްޓަމްސްގެ އެހެން ސެކްޝަންތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް އެއިދާރާއިން ވަނީ ބުނެއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!