ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާ ރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމްގަ 20:15 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް، އެ ކޯލިޝަންގެ މެންބަރުން ނާއި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އެ ކޯލިޝަނުން ވަނީ ދަޢުވަތު އަރުވާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ޕީއެންސީއަށް ސޮއި ކުރާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ފެތުރިފައި ވާ މި ޖަލްސާ ވެގެން ދާނީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެކޯލިޝަނުން އިންތިޒާމްކުރާ މިފަދަ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަށް ވެސް މެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާ ރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމްގަ 20:15 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް، އެ ކޯލިޝަންގެ މެންބަރުން ނާއި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އެ ކޯލިޝަނުން ވަނީ ދަޢުވަތު އަރުވާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ޕީއެންސީއަށް ސޮއި ކުރާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ފެތުރިފައި ވާ މި ޖަލްސާ ވެގެން ދާނީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެކޯލިޝަނުން އިންތިޒާމްކުރާ މިފަދަ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަށް ވެސް މެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!