ޚަބަރު
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް 2023 ގެ ބައިވެރިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

ޑިސެމްބަރު 27 ވަނަ ދުވަހު މި ބައިވެރިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސެޝަންގައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ދައުރަކީ ކޮބައި ކަމާއި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރުތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

މީގެއިތުރުން މި ސެޝަންގައި އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއީލް ނަވީން އާއި ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ފާތިމަތު ނަޝްވާ އާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯޕްސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަހްމަދު އިޝާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކާނަލް މުހައްމަދު އަޝްރަފް އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯޕްސް ގެ ބައެއް އިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއްލެއްވިއެވެ.

އަދި އިންޑިޔާ، ސްރީލަންކާ ގެ އިތުރުން ނޭޕާލް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 16 ކެޑޭޓުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް 2023 ގެ ބައިވެރިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

ޑިސެމްބަރު 27 ވަނަ ދުވަހު މި ބައިވެރިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސެޝަންގައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ދައުރަކީ ކޮބައި ކަމާއި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރުތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

މީގެއިތުރުން މި ސެޝަންގައި އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއީލް ނަވީން އާއި ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ފާތިމަތު ނަޝްވާ އާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯޕްސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަހްމަދު އިޝާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކާނަލް މުހައްމަދު އަޝްރަފް އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯޕްސް ގެ ބައެއް އިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއްލެއްވިއެވެ.

އަދި އިންޑިޔާ، ސްރީލަންކާ ގެ އިތުރުން ނޭޕާލް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 16 ކެޑޭޓުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!