އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ރާއްޖެ ކައިރިއަށް 4 ބިންހެލުން އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖެ ކައިރިއަށް ހަތަރު ބިންހެލުން އަތުވެއްޖެ އެވެ.

ބިންހެލުމުގެ ވާހަކަ ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން އަދި އިއުލާނު ކޮށްފައި ނުވާއިރު، ސްރީލަންކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބިންހެލުންތައް މޮނިޓަރ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރާއްޖެ ކައިރިއަށް ހަތަރު ބިންހެލުން އައިސްފައިވާ ކަަމަަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭއިން ދައްކާ ގޮތުން 2 ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫއާއި 925 ކިލޯމިޓަރު ކައިރިއަށެވެ. އަދި 926 ކިލޯމީޓަރު ކައިރިއަށް އަނެއް ބިންހެލުން އައިސްފައިވާއިރު، އަނެއް ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 921 ކިލޯމީޓަރު ކައިރިއަށެވެ.

ލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ބިނެހެލުންތައް އައިސްފައިވަނީ ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 4.8، 5.0، 5.2 އަދި 5.8 ބާރުމިނުގައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 5.0 އާއި 5.2 ގެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ކަނޑުގެ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން ކަމަށްވާއިރު، 5.8ގެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 7.7 ކިލޯމީޓަރު އަޑިންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރާއްޖެ ކައިރިއަށް 4 ބިންހެލުން އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖެ ކައިރިއަށް ހަތަރު ބިންހެލުން އަތުވެއްޖެ އެވެ.

ބިންހެލުމުގެ ވާހަކަ ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން އަދި އިއުލާނު ކޮށްފައި ނުވާއިރު، ސްރީލަންކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބިންހެލުންތައް މޮނިޓަރ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރާއްޖެ ކައިރިއަށް ހަތަރު ބިންހެލުން އައިސްފައިވާ ކަަމަަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭއިން ދައްކާ ގޮތުން 2 ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫއާއި 925 ކިލޯމިޓަރު ކައިރިއަށެވެ. އަދި 926 ކިލޯމީޓަރު ކައިރިއަށް އަނެއް ބިންހެލުން އައިސްފައިވާއިރު، އަނެއް ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 921 ކިލޯމީޓަރު ކައިރިއަށެވެ.

ލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ބިނެހެލުންތައް އައިސްފައިވަނީ ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 4.8، 5.0، 5.2 އަދި 5.8 ބާރުމިނުގައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 5.0 އާއި 5.2 ގެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ކަނޑުގެ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން ކަމަށްވާއިރު، 5.8ގެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 7.7 ކިލޯމީޓަރު އަޑިންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!