ޚަބަރު
ދަތުރުގޮސް އުޅެނިކޮށް ވެއްޓުނު ފާރަކުންޖެހި، އަނިޔާވި ބަޔަކަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީވެއްޖެ

ފާރެއްވެއްޓި، ޅ.ދިއްފުށިމާދޫއަށް ދަތުރުގޮސް އުޅުނު ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެފައިވާތީ، އެމީހުން އިތުރުފަރުވާއަށް ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން، އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ފަތިހު 05:19 ހާއިރު އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން، އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންގެ “ހާބަރކްރާފްޓް 116” ގައި 06:47 ހާއިރު އެ ސަރަހަހައްދަށް ގޮސް، މިއަދު 08:00 ހާއިރު އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާލިބުނު އަންހެންމީހާ އާއި ފިރިހެން މީހާ އާއި ފިރިހެން މީހާ، އަވަސް ފަރުވާއަށް ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ގެންދެވިފައި ކަމަށެވެ.

އަނިޔާވީ އުމުރުން 57 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ފިރިހެންމީހާއަށް 27 އަހަރެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދަތުރުގޮސް އުޅެނިކޮށް ވެއްޓުނު ފާރަކުންޖެހި، އަނިޔާވި ބަޔަކަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީވެއްޖެ

ފާރެއްވެއްޓި، ޅ.ދިއްފުށިމާދޫއަށް ދަތުރުގޮސް އުޅުނު ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެފައިވާތީ، އެމީހުން އިތުރުފަރުވާއަށް ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން، އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ފަތިހު 05:19 ހާއިރު އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން، އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންގެ “ހާބަރކްރާފްޓް 116” ގައި 06:47 ހާއިރު އެ ސަރަހަހައްދަށް ގޮސް، މިއަދު 08:00 ހާއިރު އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާލިބުނު އަންހެންމީހާ އާއި ފިރިހެން މީހާ އާއި ފިރިހެން މީހާ، އަވަސް ފަރުވާއަށް ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ގެންދެވިފައި ކަމަށެވެ.

އަނިޔާވީ އުމުރުން 57 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ފިރިހެންމީހާއަށް 27 އަހަރެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!