ޚަބަރު
ވަޒަން ފެނިގެން ހިފެހެއްޓި އަންހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ގޮސް ހުއްޓާ ދަބަސް ތެރެއިން ވަޒަން ފެނިގެން ހިފެހެއްޓި އަންހެން މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާ ކަަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުން، އެ ވަޒަން ފެނިފައި ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރުގެ ފްލައިޓުން ފުރަން ދިޔަ އަންހެނެއްގެ އަތް ދަބަހުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ އެެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދިން އަންހެނެއްގެ ދަބަހުން ވަޒަނެއް ފެނުނު ކަމަަށް ބުނެ ވަގުތެއްގައި ކުރި ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އެޓެންޑްވެފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އަދި ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިތޯ ފުލުހުންނާއި ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވަޒަން ފެނިގެން ހިފެހެއްޓި އަންހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ގޮސް ހުއްޓާ ދަބަސް ތެރެއިން ވަޒަން ފެނިގެން ހިފެހެއްޓި އަންހެން މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާ ކަަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުން، އެ ވަޒަން ފެނިފައި ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރުގެ ފްލައިޓުން ފުރަން ދިޔަ އަންހެނެއްގެ އަތް ދަބަހުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ އެެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދިން އަންހެނެއްގެ ދަބަހުން ވަޒަނެއް ފެނުނު ކަމަަށް ބުނެ ވަގުތެއްގައި ކުރި ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އެޓެންޑްވެފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އަދި ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިތޯ ފުލުހުންނާއި ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!