ޚަބަރު
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި އެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ފަސް މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. ރުހުން ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހަތަރު މެންބަރަކު ތިއްބެވެ.

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވި ހަތަރު މެންބަރުންނަކީ އެމްޑީޕީގެ ހަތަރު މެންބަރުންނެވެ. އެއީ މަނަދޫ ދާއިރާ މެންބަރު އަހުމަދު ހާރޫނާއި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަތީފް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއުގެ އިތުރުން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޒިޔާދުއެވެ.

މިގޮތަށް ފާސްވި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކޮންމެ ވަޒީރަކަށް ވެސް ވޯޓަށް އަހާނީ ވަކިވަކިންނެވެ.

އާ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ނުވާތީ، ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޮތީ މަޑު ޖައްސާލައިފައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ކޮމެޓީން އެ މައްސަލާގައި އަލުން ވޯޓަށް އަހާފައި މިވަނީ އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި އެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ފަސް މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. ރުހުން ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހަތަރު މެންބަރަކު ތިއްބެވެ.

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވި ހަތަރު މެންބަރުންނަކީ އެމްޑީޕީގެ ހަތަރު މެންބަރުންނެވެ. އެއީ މަނަދޫ ދާއިރާ މެންބަރު އަހުމަދު ހާރޫނާއި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަތީފް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއުގެ އިތުރުން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޒިޔާދުއެވެ.

މިގޮތަށް ފާސްވި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކޮންމެ ވަޒީރަކަށް ވެސް ވޯޓަށް އަހާނީ ވަކިވަކިންނެވެ.

އާ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ނުވާތީ، ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޮތީ މަޑު ޖައްސާލައިފައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ކޮމެޓީން އެ މައްސަލާގައި އަލުން ވޯޓަށް އަހާފައި މިވަނީ އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!