ޚަބަރު
މިއަދު ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ހަވީރު ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެމްޕަވަމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓުން ބުނީ “ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް 2024” ގެ ހަރަކާތްތައް މޫސުމާ ގުޅިގެން ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ރޭގަނޑުގެ ހަރަކާތްތައް ކެންސަލް ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ރޭގަނޑު ބާއްވަން ރޭވި މިއުޒިކް ޝޯއާއި، ލޭޒާ ޝޯ އަދި ހަވާއެރުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރި ވާހަކަ ހުކުރު ދުވަހު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވާނެ ދުވަހެއް ފަހުން އަންގާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރާގައި ރ އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ އަތޮޅަށް މިއަދު ވަނީ ރީނދޫ ސަމާލުވެސް ނެރެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިއަދު ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ހަވީރު ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެމްޕަވަމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓުން ބުނީ “ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް 2024” ގެ ހަރަކާތްތައް މޫސުމާ ގުޅިގެން ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ރޭގަނޑުގެ ހަރަކާތްތައް ކެންސަލް ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ރޭގަނޑު ބާއްވަން ރޭވި މިއުޒިކް ޝޯއާއި، ލޭޒާ ޝޯ އަދި ހަވާއެރުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރި ވާހަކަ ހުކުރު ދުވަހު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވާނެ ދުވަހެއް ފަހުން އަންގާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރާގައި ރ އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ އަތޮޅަށް މިއަދު ވަނީ ރީނދޫ ސަމާލުވެސް ނެރެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!