ޚަބަރު
ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައީސަށް ލަފާދެއްވުމަށް، އެކުލަވަން ނިންމާފައިވާ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ލަފާ ދިނުމަށް އެކުލަވާލަން ނިންމާފައިވާ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ދެ ދާއިރާއަކުން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ހަތަރު ޖާގައަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި އިއްޔެ ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޒުވާނުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކަށް ވުމާއި އުމުރުން 18 އަހަރާއި 30 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުން ހިމެނެއެވެ.

ހަމަ އެެހެންމެ އެ މީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއި ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާ ގޫގުލް ފޯމް ފުރުމަށް ފަހު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން އެ ފޯމު ހުށަހަޅަން ވާނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އިއުލާނާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު 3347400 އަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ ކަންކަމުގައި ރައީސަށް ލަފާ އަރުވާ ބޯޑެއް އެކުލަވާލައްވަން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ނިންމަވާފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައީސަށް ލަފާދެއްވުމަށް، އެކުލަވަން ނިންމާފައިވާ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ލަފާ ދިނުމަށް އެކުލަވާލަން ނިންމާފައިވާ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ދެ ދާއިރާއަކުން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ހަތަރު ޖާގައަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި އިއްޔެ ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޒުވާނުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކަށް ވުމާއި އުމުރުން 18 އަހަރާއި 30 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުން ހިމެނެއެވެ.

ހަމަ އެެހެންމެ އެ މީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއި ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާ ގޫގުލް ފޯމް ފުރުމަށް ފަހު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން އެ ފޯމު ހުށަހަޅަން ވާނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އިއުލާނާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު 3347400 އަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ ކަންކަމުގައި ރައީސަށް ލަފާ އަރުވާ ބޯޑެއް އެކުލަވާލައްވަން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ނިންމަވާފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!