ޚަބަރު
ސަން ސިޔާމްގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކަށުނަމާދު އަސުރުނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައަންސް އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ބައްޕާފުޅު މުޙައްމަދު ޤާސިމް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ނ. ކުޑަފަރިއަށް ނިސްބަތްވާ ޤާސިމް އަވަހާރަވީ މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި،އުމުރުން 81 އަހަރުގައެވެ. އަވަހާރަވިއިރު ޤާސިމްއަށް ދިޔައީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ޤާސިމް މާލެ ގެނެވުނީ ރަށުގައިހުންނަވަނިކޮށް އާލާސްކަންފުޅަކާ ކުރިމަތިވުމުން ފަރުވާއަށެވެ.

އަވަހާރަވިއިރު ޤާސިމްގެ 9 ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ. އެންމެ ދޮށީ ސިޔާމްއެވެ.

ޤާސިމްވަނީ، ކުޑަފަރީގެ ކަތީބުކަމާއި، ނ. ކުޑަފަރި މަދަރުސާގެ ނާޒިރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.

ސިޔާމްގެ ބައްޕަގެ މޫނު ދެއްކުން މިއަދު މެންދުރު ފަހު 1:30 އިން ފެށިގެން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އަދި، އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ގާސިމްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށު ނަމާދު ވެސް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސަން ސިޔާމްގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކަށުނަމާދު އަސުރުނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައަންސް އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ބައްޕާފުޅު މުޙައްމަދު ޤާސިމް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ނ. ކުޑަފަރިއަށް ނިސްބަތްވާ ޤާސިމް އަވަހާރަވީ މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި،އުމުރުން 81 އަހަރުގައެވެ. އަވަހާރަވިއިރު ޤާސިމްއަށް ދިޔައީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ޤާސިމް މާލެ ގެނެވުނީ ރަށުގައިހުންނަވަނިކޮށް އާލާސްކަންފުޅަކާ ކުރިމަތިވުމުން ފަރުވާއަށެވެ.

އަވަހާރަވިއިރު ޤާސިމްގެ 9 ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ. އެންމެ ދޮށީ ސިޔާމްއެވެ.

ޤާސިމްވަނީ، ކުޑަފަރީގެ ކަތީބުކަމާއި، ނ. ކުޑަފަރި މަދަރުސާގެ ނާޒިރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.

ސިޔާމްގެ ބައްޕަގެ މޫނު ދެއްކުން މިއަދު މެންދުރު ފަހު 1:30 އިން ފެށިގެން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އަދި، އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ގާސިމްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށު ނަމާދު ވެސް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!