ޚަބަރު
އިހްލާސްތެރިކަމާއި ގާބިލުކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދެން ނޯންނާނެ، 3 ސަރުކާރުގައިވެސް މަސައްކަތްކުރިން: އާޒިމާ

ވޭތުވެދިޔަ ތިން ސަރުކާރެއްގައިވެސް ދައުލަތުގެ މަތީ މަގާމުތައް އަދާކުރައްވާފައި ކަމަށާއި އިހުލާސްތެރިކަމާއި ގާބިލިއްޔަތު ކަމަށް ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓްގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އާޒިމާ ޝަކުރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ މަގަމާށާއި މެމްބަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިންގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމާ ވިދާޅުވީ، މޭޔަރުގެ މަގާމަށް އިންތިހާބު ކުރަންވާނީ މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނޫންކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މޭޔަރުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަންވާނީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އާޒިމާ ވިދާޅުވ އޭނާ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ގަބޫލުކުރައްވާ ހަމަތަކުގެ މަތީގައި ހުންނަވައިގެން ކަމުގައެވެ.

އަދި އޭނާ ހުންނެވީ ސާބިތުކަމާއެކު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ތާއީދު ކުރައްވައިގެން ކަމަށްވެސް އާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު މިހާރު މިހުރެ ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑަކީ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް، އަޅުގަނޑަކީ ތިން ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުކަން ކޮށްފައި ހަތަރުވަނަ ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން މި ފަށަނީ. އަޅުގަނޑުގެ އިހުލާސްތެރި ކަމަށް، ލޯޔަލްޓީއަށް މަސައްކަތުގެ ގާބިލުކަމަށް ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެ. ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބަށް ދީފައެއް ނޯންނާނެ.

ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމާ ވިދާޅުވީ، އޭނާއާ ގުޅޭ ހިޔާނާތުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ އޭނާގެ ވާދަވެރިއަކާ ގުޅޭ 22 މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގައި އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިހްލާސްތެރިކަމާއި ގާބިލުކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދެން ނޯންނާނެ، 3 ސަރުކާރުގައިވެސް މަސައްކަތްކުރިން: އާޒިމާ

ވޭތުވެދިޔަ ތިން ސަރުކާރެއްގައިވެސް ދައުލަތުގެ މަތީ މަގާމުތައް އަދާކުރައްވާފައި ކަމަށާއި އިހުލާސްތެރިކަމާއި ގާބިލިއްޔަތު ކަމަށް ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓްގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އާޒިމާ ޝަކުރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ މަގަމާށާއި މެމްބަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިންގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމާ ވިދާޅުވީ، މޭޔަރުގެ މަގާމަށް އިންތިހާބު ކުރަންވާނީ މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނޫންކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މޭޔަރުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަންވާނީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އާޒިމާ ވިދާޅުވ އޭނާ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ގަބޫލުކުރައްވާ ހަމަތަކުގެ މަތީގައި ހުންނަވައިގެން ކަމުގައެވެ.

އަދި އޭނާ ހުންނެވީ ސާބިތުކަމާއެކު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ތާއީދު ކުރައްވައިގެން ކަމަށްވެސް އާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު މިހާރު މިހުރެ ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑަކީ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް، އަޅުގަނޑަކީ ތިން ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުކަން ކޮށްފައި ހަތަރުވަނަ ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން މި ފަށަނީ. އަޅުގަނޑުގެ އިހުލާސްތެރި ކަމަށް، ލޯޔަލްޓީއަށް މަސައްކަތުގެ ގާބިލުކަމަށް ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެ. ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބަށް ދީފައެއް ނޯންނާނެ.

ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމާ ވިދާޅުވީ، އޭނާއާ ގުޅޭ ހިޔާނާތުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ އޭނާގެ ވާދަވެރިއަކާ ގުޅޭ 22 މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގައި އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!