ޚަބަރު
ދިރާގުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއެކު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް 6 ޓީވީ ހަދިޔާކޮށްފި

ހުކުރު ހުތުބާގެ ސަބްޓައިޓަލް ފެންނަ ގޮތް ހެދުމަށާއި، މަޖިދުލް ސުލްޡާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު އަލް އައުޛަމް (އިސްލާމީ މަރުކަޒު)ގެ އެކި ފަންގިފިލާތަކަށް ހުތުބާ ފެންނާނެ ގޮތް ހެދުމަށް ދިރާގުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި އެކު 6 ޓީވީ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާއިރު، އިސްލާމީ  މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން މި ޓީވީ ތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރ ބްރޭންޑް އެންޑް މާކެޓިން ކޮމިއުނިކޭޝަން މުޙައްމަދު މިރްޝާން ހަސަން އަދި  އެކްޓިންގ ސީއީއޯ އެންޑް ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަލީ  ރިޔާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ދިރާގުން ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން އެ ވުޒާރާއަށް އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަން ފާހަގަކުރައްވައިފާ ޝުކުރު ދަންނަވައިފައެވެ.

އަދި އެހެން ކުންފުނިތަކުންވެސް ދިރާގުން ދައްކާ ނަމޫނާ ބަލައިގަތުމަށް އެމަނިފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، އިސްލާމީ ކަންކަމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މިފަދަ އެހީތަކަކީ ގެއްލިގެން ނުދާނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

މިއީ މިފަދަ ހަރަކާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިކަން ވެގެންދާނީ މުޖުތަމަޢުގައި ގިނަ މީހުން ބައިވެރިކުރުމަށް އެޅޭ މުހިން ފިޔަވަޅަކަށެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ނަސްލުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ލުއިފަސޭހައަކަށްވެސް ވެގެންދާނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދިރާގުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއެކު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް 6 ޓީވީ ހަދިޔާކޮށްފި

ހުކުރު ހުތުބާގެ ސަބްޓައިޓަލް ފެންނަ ގޮތް ހެދުމަށާއި، މަޖިދުލް ސުލްޡާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު އަލް އައުޛަމް (އިސްލާމީ މަރުކަޒު)ގެ އެކި ފަންގިފިލާތަކަށް ހުތުބާ ފެންނާނެ ގޮތް ހެދުމަށް ދިރާގުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި އެކު 6 ޓީވީ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާއިރު، އިސްލާމީ  މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން މި ޓީވީ ތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރ ބްރޭންޑް އެންޑް މާކެޓިން ކޮމިއުނިކޭޝަން މުޙައްމަދު މިރްޝާން ހަސަން އަދި  އެކްޓިންގ ސީއީއޯ އެންޑް ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަލީ  ރިޔާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ދިރާގުން ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން އެ ވުޒާރާއަށް އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަން ފާހަގަކުރައްވައިފާ ޝުކުރު ދަންނަވައިފައެވެ.

އަދި އެހެން ކުންފުނިތަކުންވެސް ދިރާގުން ދައްކާ ނަމޫނާ ބަލައިގަތުމަށް އެމަނިފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، އިސްލާމީ ކަންކަމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މިފަދަ އެހީތަކަކީ ގެއްލިގެން ނުދާނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

މިއީ މިފަދަ ހަރަކާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިކަން ވެގެންދާނީ މުޖުތަމަޢުގައި ގިނަ މީހުން ބައިވެރިކުރުމަށް އެޅޭ މުހިން ފިޔަވަޅަކަށެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ނަސްލުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ލުއިފަސޭހައަކަށްވެސް ވެގެންދާނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!