ޚަބަރު
ފައިލޭރިއާއަށް ޓެސްޓުކުރަނީ، އަމާޒަކީ ކޮންމެދުވަހަކު 70 ރެންޑަމްސާމްޕަލް ޓެސްޓުކުރުން: އެޗްޕީއޭ

ފައިލޭރިއާ އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ނިންމަވައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ފައިލޭރިއާއަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް އަންނަ ހަފްތާގައި މާލޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމީ ފައިލޭރިއާގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ބަލި އިތުރު ބަޔަކަށް ޖެހިފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މިހަރަކާތުގައި ފުރަތަމަ ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއިންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ވިލިމާލެއާއި ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުށީގައިވެސް މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މިހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން 70 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ޓެސްޓް ކުރުމަކީ އަމާޒެއްކަމަށެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ކަމަށާއި ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް ވަކި އުމުރުފުރާއެއް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފައިލޭރިއާއަށް ޓެސްޓުކުރަނީ، އަމާޒަކީ ކޮންމެދުވަހަކު 70 ރެންޑަމްސާމްޕަލް ޓެސްޓުކުރުން: އެޗްޕީއޭ

ފައިލޭރިއާ އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ނިންމަވައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ފައިލޭރިއާއަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް އަންނަ ހަފްތާގައި މާލޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމީ ފައިލޭރިއާގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ބަލި އިތުރު ބަޔަކަށް ޖެހިފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މިހަރަކާތުގައި ފުރަތަމަ ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއިންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ވިލިމާލެއާއި ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުށީގައިވެސް މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މިހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން 70 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ޓެސްޓް ކުރުމަކީ އަމާޒެއްކަމަށެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ކަމަށާއި ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް ވަކި އުމުރުފުރާއެއް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!