ޚަބަރު
ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުމަށް ޝަރުތު ކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެސެމްބްލީ ބޭއްވުމަށް ސުކޫލްތަކަށް އަންގައިފި

ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުމަށް ޝަރުތު ކޮށް، ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައި ސްކޫލުތަކުގައި އެސެމްބުލީ ބޭއްވުމަށް ސްކޫލަތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިގޮތައް އަންގަވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކަކަށް ފޮނުއްވި ސާރކިޔުލާއަކުންނެވެ.

މިނިސްޓަރީގެ އެ ސާކިޔުލާރގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖަގު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ތަޢުލީމާއި ހުނަރާއި ދިވެހި ސިފަތައް އުނގަންނައި ދިނުމަކީ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް ކަމަށާއި، އިސްލާމީ ސިފަތަކާއި ސްލޫކީ މިންގަނޑުތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމާއި، ޤައުމިއްޔަތަށް ދަރިވަރުން އަހަމިއްޔަތުކޮށްދޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާލާކޮށް ވަޠަން ދެކެ ލޯބިވާން ދަސްކޮށް ދިނުމަކީ މަންހަޖު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމާއިއެކު އެފަދަ ސިފަތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބާގައި ހަރުލެއްވުމަށް ސްކޫލު އެސެމްބުލީ ވަރަށް މުހިއްމު ދަޢުރެއް އަދަކުރާ ކަމަށާއި މިހެންކަމާއިއެކު ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ސެޝަނެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެސެމްބުލީ ބާއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ސާރކިޔުލާގައި ވަނީ އެސެމްބުލީގައި ކޮންމެހެންވެސް ހިމަނަން ޖެހޭނެ 3 ކަމެއްވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އެސެމްބުލީ އެއްގައިވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ، ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުމަށް އަންގަފައިވާއިރު ސްކޫލުން ކަނޑައަޅާ ވަކި ދުވަސްތަކެއްގައި ސްކޫލުގެ ލަވަ ކިޔުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މިގޮތައް ބޭއްވޭ އެސެމްބުލީތަކުގެ ދިގުމުން 10 މިނެޓަށްވުރެ ދިގު ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާއިރު ހަފްތާއަކު ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހަކު ޚާއްޞަ އެސެމްބުލީއެއްވެސް ބެއްވުމަށް މިނިސްޓަރީން ވަނީ ސްކޫލުތަކަށް އަންގާފައެވެ.

މިގޮތައް ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ އެސެމްބުލީގައި ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުދިންގެ ކިބައިގައި ހަރުލަންވަން ޖެހޭ ޤާބިލިއްޔަތު ތަކަށާއި ، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ސާކިޔުލާރ ގައި އަންގާފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުމަށް ޝަރުތު ކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެސެމްބްލީ ބޭއްވުމަށް ސުކޫލްތަކަށް އަންގައިފި

ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުމަށް ޝަރުތު ކޮށް، ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައި ސްކޫލުތަކުގައި އެސެމްބުލީ ބޭއްވުމަށް ސްކޫލަތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިގޮތައް އަންގަވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކަކަށް ފޮނުއްވި ސާރކިޔުލާއަކުންނެވެ.

މިނިސްޓަރީގެ އެ ސާކިޔުލާރގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖަގު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ތަޢުލީމާއި ހުނަރާއި ދިވެހި ސިފަތައް އުނގަންނައި ދިނުމަކީ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް ކަމަށާއި، އިސްލާމީ ސިފަތަކާއި ސްލޫކީ މިންގަނޑުތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމާއި، ޤައުމިއްޔަތަށް ދަރިވަރުން އަހަމިއްޔަތުކޮށްދޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާލާކޮށް ވަޠަން ދެކެ ލޯބިވާން ދަސްކޮށް ދިނުމަކީ މަންހަޖު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމާއިއެކު އެފަދަ ސިފަތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބާގައި ހަރުލެއްވުމަށް ސްކޫލު އެސެމްބުލީ ވަރަށް މުހިއްމު ދަޢުރެއް އަދަކުރާ ކަމަށާއި މިހެންކަމާއިއެކު ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ސެޝަނެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެސެމްބުލީ ބާއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ސާރކިޔުލާގައި ވަނީ އެސެމްބުލީގައި ކޮންމެހެންވެސް ހިމަނަން ޖެހޭނެ 3 ކަމެއްވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އެސެމްބުލީ އެއްގައިވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ، ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުމަށް އަންގަފައިވާއިރު ސްކޫލުން ކަނޑައަޅާ ވަކި ދުވަސްތަކެއްގައި ސްކޫލުގެ ލަވަ ކިޔުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މިގޮތައް ބޭއްވޭ އެސެމްބުލީތަކުގެ ދިގުމުން 10 މިނެޓަށްވުރެ ދިގު ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާއިރު ހަފްތާއަކު ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހަކު ޚާއްޞަ އެސެމްބުލީއެއްވެސް ބެއްވުމަށް މިނިސްޓަރީން ވަނީ ސްކޫލުތަކަށް އަންގާފައެވެ.

މިގޮތައް ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ އެސެމްބުލީގައި ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުދިންގެ ކިބައިގައި ހަރުލަންވަން ޖެހޭ ޤާބިލިއްޔަތު ތަކަށާއި ، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ސާކިޔުލާރ ގައި އަންގާފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!