އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
އެގްރޯނެޓްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އެމްޑީ ޙުސައިން ދީދީ އައްޔަނުކޮށްފި

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އެމްޑީ ޙުސައިން ދީދީ އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

ހުސައިން ދީދީ ވަނީ މީގެ ކުރިން ގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ތެޔޮ ކުންފުނި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ހުސައިން ދީދީ ހުންނެވީ ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ އޮފީހުގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައެވެ.

އެގްރޯނެޓްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ކުރައްވާފައި ވާތީ އެމްޑީ ޙުސައިން ދީދީ އަށް އެގްރޯނެޓުން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

“އައު އެމްޑީ އާއި އެކު އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ޙާޞިލްކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަށް ދިވެހި ދަނޑުވެރިންނަށް އަރުވަން!” އެގްރޯނެޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެގްރޯނެޓްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އެމްޑީ ޙުސައިން ދީދީ އައްޔަނުކޮށްފި

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އެމްޑީ ޙުސައިން ދީދީ އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

ހުސައިން ދީދީ ވަނީ މީގެ ކުރިން ގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ތެޔޮ ކުންފުނި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ހުސައިން ދީދީ ހުންނެވީ ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ އޮފީހުގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައެވެ.

އެގްރޯނެޓްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ކުރައްވާފައި ވާތީ އެމްޑީ ޙުސައިން ދީދީ އަށް އެގްރޯނެޓުން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

“އައު އެމްޑީ އާއި އެކު އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ޙާޞިލްކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަށް ދިވެހި ދަނޑުވެރިންނަށް އަރުވަން!” އެގްރޯނެޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!