ޚަބަރު
އާޒިމާ: އިންތިޚާބީ ހައްގަށް އަރައިގަތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، މައްސަލަ ޕޮލިހަށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

މާލޭސިޓީގެ މޭޔަރ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ، ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބު އާޒިމާ ޝަކޫރު އޭނާގެ އިންތިޚާބީ ހައްގަށް އަރައިގަތްކަމަށް ވިދާޅުވެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އާޒިމާ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކު ބޭނުން ނަގާފައިވާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ލޯނުގެ މައްސަލާގައި، ލޯނު ރީ ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ވާހަކަ ދައްކަންފަށާ، ފައިސާ ދައްކާނޭ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލްއެއް ބޭންކަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް،  ބޭންކުގެ އެދުމުގެ މަތިން އޭނާގެ މައްޗަށް ޢައިރު ހާޒިރުގައި ސިވިލްކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމާގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެކަން އިސްލާމިކް ބޭންކުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ލޯނު ރީ ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ކޯޓަށް ލިޔުމުން އަންގާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަށް ފަހުގައި ކަމުގައެވެ.

މިއީ އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލާފައިވާ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ބޭންކިންގެ ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ބޭންކުގެ ވަކި މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ވަރުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައި.

އާޒިމާގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އާޒިމާގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިކަން މިހެން ހިނގާފައި ވަނިކޮށް، ވަކި ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ހުރިކަން އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކޯޓަށް އޭނާ ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ އައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ދައުރު ނޫހަށް ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެކަމުގެ ލިޔުންތައް އެނޫހަށް ލިބިފައިވާކަމަށް 4 ޖެނުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ދައުރު ނޫހުގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އެފަދަ ދައުވާއެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގިފައި ނުވާތީ އެކަން ސާފުކުރުމަށް އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ސިވިލް ކޯޓަށް ލިޔުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް އެފަދަ އެއްވެސް ދައުވާއެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަމަށް އެކޯޓުން ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދީފައި ވާކަމަށްވެސް އާޒިމާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އާޒިމާ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީވެސް އޭނާ މިހާރު ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅުއްވާ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު އިންތިޚާބުގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މި އިންތިޚާބުގައި އޭނާއަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަޔަކު ރާވައިގެން ކަމެއްކަމުގައި އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް މިމައްސަލަތައް ކޯޓަށާއި ޕޮލިހަށް ހުހަޅުއްވާ ސަބަބަކީވެސް އެއީ ކަމުގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އާޒިމާ: އިންތިޚާބީ ހައްގަށް އަރައިގަތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، މައްސަލަ ޕޮލިހަށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

މާލޭސިޓީގެ މޭޔަރ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ، ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބު އާޒިމާ ޝަކޫރު އޭނާގެ އިންތިޚާބީ ހައްގަށް އަރައިގަތްކަމަށް ވިދާޅުވެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އާޒިމާ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކު ބޭނުން ނަގާފައިވާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ލޯނުގެ މައްސަލާގައި، ލޯނު ރީ ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ވާހަކަ ދައްކަންފަށާ، ފައިސާ ދައްކާނޭ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލްއެއް ބޭންކަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް،  ބޭންކުގެ އެދުމުގެ މަތިން އޭނާގެ މައްޗަށް ޢައިރު ހާޒިރުގައި ސިވިލްކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމާގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެކަން އިސްލާމިކް ބޭންކުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ލޯނު ރީ ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ކޯޓަށް ލިޔުމުން އަންގާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަށް ފަހުގައި ކަމުގައެވެ.

މިއީ އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލާފައިވާ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ބޭންކިންގެ ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ބޭންކުގެ ވަކި މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ވަރުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައި.

އާޒިމާގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އާޒިމާގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިކަން މިހެން ހިނގާފައި ވަނިކޮށް، ވަކި ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ހުރިކަން އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކޯޓަށް އޭނާ ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ އައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ދައުރު ނޫހަށް ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެކަމުގެ ލިޔުންތައް އެނޫހަށް ލިބިފައިވާކަމަށް 4 ޖެނުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ދައުރު ނޫހުގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އެފަދަ ދައުވާއެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގިފައި ނުވާތީ އެކަން ސާފުކުރުމަށް އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ސިވިލް ކޯޓަށް ލިޔުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް އެފަދަ އެއްވެސް ދައުވާއެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަމަށް އެކޯޓުން ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދީފައި ވާކަމަށްވެސް އާޒިމާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އާޒިމާ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީވެސް އޭނާ މިހާރު ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅުއްވާ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު އިންތިޚާބުގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މި އިންތިޚާބުގައި އޭނާއަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަޔަކު ރާވައިގެން ކަމެއްކަމުގައި އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް މިމައްސަލަތައް ކޯޓަށާއި ޕޮލިހަށް ހުހަޅުއްވާ ސަބަބަކީވެސް އެއީ ކަމުގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!