ޚަބަރު
އިންޑިއާގައި ހާއްސަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކުުރުމަށް ދިވެހި ނަރުހުންގެ ޓީމެއް ފުރައިފި!

އިންޑިޔާއިން ހާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ހެދުމަށް ދިވެހިން ނަރުހުންގެ ޓީމެއް ފުރައިފިއެވެ.

މިޓީމުގައި އިންޑިޔާއަށް މިފަހަރު ފުރީ ނަވާރަ ނަރުހުންނެވެ. އެއީ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލު އަދި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެކެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މިއީ އިންޑިއަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއީސީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ “ނާސިން ލީޑަޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް” އެކެވެ.

މި ތަމްރީނު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ 18 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިންޑިއާގައި ހާއްސަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކުުރުމަށް ދިވެހި ނަރުހުންގެ ޓީމެއް ފުރައިފި!

އިންޑިޔާއިން ހާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ހެދުމަށް ދިވެހިން ނަރުހުންގެ ޓީމެއް ފުރައިފިއެވެ.

މިޓީމުގައި އިންޑިޔާއަށް މިފަހަރު ފުރީ ނަވާރަ ނަރުހުންނެވެ. އެއީ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލު އަދި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެކެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މިއީ އިންޑިއަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއީސީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ “ނާސިން ލީޑަޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް” އެކެވެ.

މި ތަމްރީނު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ 18 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!