އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ވަގު ޑޮލަރު ގެންގުޅުނު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަސްލު ނޫން ޑޮލަރު ގެންގުޅުނު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

 ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 57 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިިރިހެނެއް ކަމަށާއި އޭނަ ހައްޔަރުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައި ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޯޓަށް ފުލުހުން ހެކީގެ ގޮތުގައި އެ މީހާ ގެންގުޅުނު ޑޮލަރުތަކުގެ ފޮޓޯތައް ވެސް ހުށަހެޅިއިރު، ޑޮލަރު ގެންގުޅުނު މީހާ ވަނީ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އެ ޑޮލަރުތަަކަކީ މަގުމަތިން ފެނުނު ކޮތަޅެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ޑޮލަރުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވަގު ޑޮލަރު ގެންގުޅުނު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަސްލު ނޫން ޑޮލަރު ގެންގުޅުނު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

 ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 57 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިިރިހެނެއް ކަމަށާއި އޭނަ ހައްޔަރުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައި ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޯޓަށް ފުލުހުން ހެކީގެ ގޮތުގައި އެ މީހާ ގެންގުޅުނު ޑޮލަރުތަކުގެ ފޮޓޯތައް ވެސް ހުށަހެޅިއިރު، ޑޮލަރު ގެންގުޅުނު މީހާ ވަނީ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އެ ޑޮލަރުތަަކަކީ މަގުމަތިން ފެނުނު ކޮތަޅެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ޑޮލަރުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!