ޚަބަރު
އިސްރަށްވެހިންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތު ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އިސްރަށްވެހިންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއާއި، އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޯ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް (ޔޫއެން އެސްކެޕް) އާއި ގުޅިގެން، އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރުގެ ނިޔަލަށް ސޮލައިޓް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑރ. އާއިޝަތު އިކްރާމެވެ.

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މިހާރު ހުރި އަދި ކުރިއަށް އަންނާނެ ހުރިހާ ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމުތައް ހިމެނޭނެހެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްރަށްވެހީންގެ އާބާދީގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރާ އޮނިގަނޑެއް އުފެއްދުމެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރު ރިވިއު ކުރެވިފައިވާ އިސްރަށްވެހީންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތުގެ ޑްރާފްޓަށް ބައިވެރިން ހިޔާލު ހުށަހަޅާ މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެލެވުނެވެ. އަދި ބައިވެރިންގެ ހިޔާލުތަކާއި މަޝްވަރާތަކާއެކު މިސިޔާސަތު ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުރިހާ ބައިވެރިންނާއެކު ކުރެވުނެވެ.

2023 ވަނައަހަރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި 60 އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ އިންސައްތަ އަކީ 8.3 ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 2050 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަންނައިރު 60 އަހަރުން މަތީމީހުންގެ އާބާދީގެ އިންސަންތަ 34.1 އަށް އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއީ ނިސްބަތުން އާބާދީގެ އުމުރުފުރައިގެ އިންސައްތައަށް އަންނަ ބޮޑު ބަދަލެކެވެ.

އެހެންކަމަށްވުމާއެކު އުމުރުން ދުވަސް ވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމާއި އަޅާލުން އަދި ރައްކާތެރިކޮށް ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ ހައްގުތައް ޔަގީން ކުރުމަށް ވަށާޖެހޭ ސިޔާސަތެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، އިސްރަށްވެހިންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ ވުޒާރާއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިސްރަށްވެހިންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތު ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އިސްރަށްވެހިންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއާއި، އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޯ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް (ޔޫއެން އެސްކެޕް) އާއި ގުޅިގެން، އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރުގެ ނިޔަލަށް ސޮލައިޓް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑރ. އާއިޝަތު އިކްރާމެވެ.

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މިހާރު ހުރި އަދި ކުރިއަށް އަންނާނެ ހުރިހާ ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމުތައް ހިމެނޭނެހެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްރަށްވެހީންގެ އާބާދީގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރާ އޮނިގަނޑެއް އުފެއްދުމެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރު ރިވިއު ކުރެވިފައިވާ އިސްރަށްވެހީންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތުގެ ޑްރާފްޓަށް ބައިވެރިން ހިޔާލު ހުށަހަޅާ މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެލެވުނެވެ. އަދި ބައިވެރިންގެ ހިޔާލުތަކާއި މަޝްވަރާތަކާއެކު މިސިޔާސަތު ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުރިހާ ބައިވެރިންނާއެކު ކުރެވުނެވެ.

2023 ވަނައަހަރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި 60 އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ އިންސައްތަ އަކީ 8.3 ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 2050 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަންނައިރު 60 އަހަރުން މަތީމީހުންގެ އާބާދީގެ އިންސަންތަ 34.1 އަށް އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއީ ނިސްބަތުން އާބާދީގެ އުމުރުފުރައިގެ އިންސައްތައަށް އަންނަ ބޮޑު ބަދަލެކެވެ.

އެހެންކަމަށްވުމާއެކު އުމުރުން ދުވަސް ވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމާއި އަޅާލުން އަދި ރައްކާތެރިކޮށް ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ ހައްގުތައް ޔަގީން ކުރުމަށް ވަށާޖެހޭ ސިޔާސަތެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، އިސްރަށްވެހިންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ ވުޒާރާއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!