ޚަބަރު
މާލެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ސްޓެލްކޯ މުވައްޒަފުންގެ ނަމޫނާ އެހީތެރިކަން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް!

މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ، ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން މާލޭގެ ގޭގެއަށް ފެންވަނުން ހުއްޓުވުމަށް ވެލިބަސްތާތައް ޖެހުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން އެކްސް.ކޮމްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައިި އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުން ގެންދާ ގައުމީ ހިދުމަތްތެރި މަސައްކަތް ހާމަކުރައްވަމުން ބުނެފައިވަނީ މާލޭގެ ގެތަކަށް ފެން ވަނުން ހުއްޓުވުގެ ގޮތުން ކުރަމުން ދިޔަ މަސަައްކަތްތައް ވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އަމީނީމަގާއި އެެ މަގާ ވީ ސަރަހައްދުގައި އެކުންފުނިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ

ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ވެލިބަސްތާ ޖެހުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޕަމްޕު ތަކުގެ އެހީއާއެކު، ސްޓެލްކޯހެ އިންޖީނުގެތަކުގެ ޑީ-ވޯޓަރިންގ ނިޒާމް ބޭނުންކޮށްގެން، އަމީނީ މަގާއި، އެ ސަރަހައްދުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ މާލެއަށް ދިމާވާ މިފަދަ ދަތި ކަންކަމުގެ ވަގުތުތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ގައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކޮށް މަސައްކަތްކޮށް، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ މިސާލު ދައްކަވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މާލެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ސްޓެލްކޯ މުވައްޒަފުންގެ ނަމޫނާ އެހީތެރިކަން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް!

މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ، ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން މާލޭގެ ގޭގެއަށް ފެންވަނުން ހުއްޓުވުމަށް ވެލިބަސްތާތައް ޖެހުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން އެކްސް.ކޮމްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައިި އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުން ގެންދާ ގައުމީ ހިދުމަތްތެރި މަސައްކަތް ހާމަކުރައްވަމުން ބުނެފައިވަނީ މާލޭގެ ގެތަކަށް ފެން ވަނުން ހުއްޓުވުގެ ގޮތުން ކުރަމުން ދިޔަ މަސަައްކަތްތައް ވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އަމީނީމަގާއި އެެ މަގާ ވީ ސަރަހައްދުގައި އެކުންފުނިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ

ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ވެލިބަސްތާ ޖެހުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޕަމްޕު ތަކުގެ އެހީއާއެކު، ސްޓެލްކޯހެ އިންޖީނުގެތަކުގެ ޑީ-ވޯޓަރިންގ ނިޒާމް ބޭނުންކޮށްގެން، އަމީނީ މަގާއި، އެ ސަރަހައްދުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ މާލެއަށް ދިމާވާ މިފަދަ ދަތި ކަންކަމުގެ ވަގުތުތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ގައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކޮށް މަސައްކަތްކޮށް، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ މިސާލު ދައްކަވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!