ޚަބަރު
މާލެސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ތިން ކެންޑިޑޭޓަކު ވޯޓު ލައްވައިފި
މާލޭގެ މޭޔަރާއި އަދި އެ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ތިން ގޮޑިއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން މިއަދު 8:00 ޖެހި އިރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޝުއައިބު ޢަލީ ވޯޓުލެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 11:00ގައެވެ. އަދި ސައިފް ވޯޓުލެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10:30 ގައެވެ.

ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން އެދިވަޑައިގަތީ ވިދާޅުވީ ވިހާވެސް އަވަހަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ލުމަށް ދިއުމަށެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ފަސް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާއިރު އަމިއްލަގޮތުން ދެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި ސީޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތިން ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ކުރިމަލައްވާފައެވެ.

މޭޔަރު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން:

  • ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޝުއައިބު އަލީ / އަމިއްލަގޮތުން
  • ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: ހުސައިން ވަހީދު / އަމިއްލަގޮތުން
  • ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު / ޕީއެންސީ
  • ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އާދަމް އާޒިމް / އެމްޑީޕީ
  • ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: ސައިފް ފާތިހު / ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މާލެސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ތިން ކެންޑިޑޭޓަކު ވޯޓު ލައްވައިފި
މާލޭގެ މޭޔަރާއި އަދި އެ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ތިން ގޮޑިއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން މިއަދު 8:00 ޖެހި އިރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޝުއައިބު ޢަލީ ވޯޓުލެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 11:00ގައެވެ. އަދި ސައިފް ވޯޓުލެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10:30 ގައެވެ.

ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން އެދިވަޑައިގަތީ ވިދާޅުވީ ވިހާވެސް އަވަހަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ލުމަށް ދިއުމަށެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ފަސް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާއިރު އަމިއްލަގޮތުން ދެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި ސީޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތިން ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ކުރިމަލައްވާފައެވެ.

މޭޔަރު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން:

  • ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޝުއައިބު އަލީ / އަމިއްލަގޮތުން
  • ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: ހުސައިން ވަހީދު / އަމިއްލަގޮތުން
  • ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު / ޕީއެންސީ
  • ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އާދަމް އާޒިމް / އެމްޑީޕީ
  • ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: ސައިފް ފާތިހު / ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!