ޚަބަރު
އެގާރަ ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ ހަތެއް އިން ސައްތަ މީހުން!

މާލެސިޓީއަށް މޭޔަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް އަދި ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިތަކަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 7 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މާލެއަށް މޭޔަރަކު ހޮވުމާއި ހުސްވެފައިވާ ތިން ގޮނޑިއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:00 ގައެވެ.

އީސީން ބުނެފައިވަނީ 11:00 އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވަނި 4236 މީހުން މީހުން ކަމަށެވެ. އެއީ ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ 7.56 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ. ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 51،766 މީހުން ވޯޓުނުލާ ތިބިކަމަށްވެސް އީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްްޤު ލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ 56،002 މީހުންނަށެވެ.

މާލޭ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓްގައި އައިޝަތު އާޒިމާ ޝުކޫރު، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އާދަމް އާޒިމް، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓްގައި ސައިފު ފާތިހު، އަމިއްލަ ގޮތުން ހުސައިން ވަހީދުގެ އިތުރުން އަލީ ޝުއައިބްއެވެ.

މޭޔަރަކު ހޮވުމާއި ހުސްވެފައިވާ ތިން ގޮނޑިއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ހަވީރު 05:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެގާރަ ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ ހަތެއް އިން ސައްތަ މީހުން!

މާލެސިޓީއަށް މޭޔަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް އަދި ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިތަކަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 7 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މާލެއަށް މޭޔަރަކު ހޮވުމާއި ހުސްވެފައިވާ ތިން ގޮނޑިއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:00 ގައެވެ.

އީސީން ބުނެފައިވަނީ 11:00 އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވަނި 4236 މީހުން މީހުން ކަމަށެވެ. އެއީ ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ 7.56 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ. ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 51،766 މީހުން ވޯޓުނުލާ ތިބިކަމަށްވެސް އީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްްޤު ލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ 56،002 މީހުންނަށެވެ.

މާލޭ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓްގައި އައިޝަތު އާޒިމާ ޝުކޫރު، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އާދަމް އާޒިމް، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓްގައި ސައިފު ފާތިހު، އަމިއްލަ ގޮތުން ހުސައިން ވަހީދުގެ އިތުރުން އަލީ ޝުއައިބްއެވެ.

މޭޔަރަކު ހޮވުމާއި ހުސްވެފައިވާ ތިން ގޮނޑިއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ހަވީރު 05:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!