ޚަބަރު
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް: ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި 130 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް!

ޗައިނާއިން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި 130 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މުޢިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުންނެވެ.

ރައީސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ޗައިނާ އިން ދިން 130 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުން ކުރާނީ މާލެ ސިޓީގެ މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

“މިހާރު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 920 މިލިޔަން ޗައިނާ ރުފިޔާ، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 130 މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީވަނީ ހަމަޖެހިފައި.”

ރައީސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.މި އެހީއަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ އެކި ކަންކަމަށް ހޭދަކުރުމަށް ދެވުނު އެހީއެއް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއެހީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް: ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި 130 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް!

ޗައިނާއިން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި 130 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މުޢިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުންނެވެ.

ރައީސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ޗައިނާ އިން ދިން 130 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުން ކުރާނީ މާލެ ސިޓީގެ މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

“މިހާރު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 920 މިލިޔަން ޗައިނާ ރުފިޔާ، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 130 މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީވަނީ ހަމަޖެހިފައި.”

ރައީސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.މި އެހީއަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ އެކި ކަންކަމަށް ހޭދަކުރުމަށް ދެވުނު އެހީއެއް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއެހީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!