ޚަބަރު
އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަޤާމަށް އާޒިމް

މިއަދު ބޭއްވި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ހޮވުމުގެ ބައި އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިހާތަނަށް ގުނުނު ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުަގައި އާޒިމް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. އާޒިމާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރީ، ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް އައިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި އާޒިމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިކަން ހާމަވެފައި ވަނީ މީޑިއާތަކުން އެއްކުރާ ވަގުތީ ނަތީޖާއިންނެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިރޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވެސް އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރކަމުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 5 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަ ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ:

  1. އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު، ޝުއައިބު އަލީ
  2. އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު، ހުސައިން ވަހީދު
  3. ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު، އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކުރޫ
  4. އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު، އާދަމް އާޒިމް
  5. ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓު، ސައިފް ފާތިހު

މި އިންތިހާބުގައި 54،680 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ.

58 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް އައިރު ގުނި 40 ފޮށިން، އާޒިމްއަށް 45 އިންސައްތަ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވި އާޒިމާ ޝަކޫރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 29 ޕަސެންޓް ވޯޓެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ބެހެއްޓީ 55 ވޯޓު ފޮށްޓެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަޤާމަށް އާޒިމް

މިއަދު ބޭއްވި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ހޮވުމުގެ ބައި އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިހާތަނަށް ގުނުނު ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުަގައި އާޒިމް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. އާޒިމާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރީ، ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް އައިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި އާޒިމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިކަން ހާމަވެފައި ވަނީ މީޑިއާތަކުން އެއްކުރާ ވަގުތީ ނަތީޖާއިންނެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިރޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވެސް އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރކަމުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 5 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަ ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ:

  1. އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު، ޝުއައިބު އަލީ
  2. އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު، ހުސައިން ވަހީދު
  3. ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު، އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކުރޫ
  4. އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު، އާދަމް އާޒިމް
  5. ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓު، ސައިފް ފާތިހު

މި އިންތިހާބުގައި 54،680 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ.

58 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް އައިރު ގުނި 40 ފޮށިން، އާޒިމްއަށް 45 އިންސައްތަ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވި އާޒިމާ ޝަކޫރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 29 ޕަސެންޓް ވޯޓެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ބެހެއްޓީ 55 ވޯޓު ފޮށްޓެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!