ޚަބަރު
އިސްލާމީ މުހިންމު މުނާސަބަތުތައް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފާހަގަކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިސްލާމީ މުހިންމު މުނާސަބަތުތައް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފާހަގަ ކުރަން ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގެ ތަފުސީލުތައް ދެއްވަމުން ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ, ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން އިސްލާމީ މުހިންމު ދުވަސްތައް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދެ އީދު ދެ ދުވަހާއި, ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހާއި ރޯދަ މަސް ފަދަ ދުވަސްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފާހަގަ ކުރަން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިސްލާމީ މުހިންމު މުނާސަބަތުތައް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފާހަގަކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިސްލާމީ މުހިންމު މުނާސަބަތުތައް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފާހަގަ ކުރަން ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގެ ތަފުސީލުތައް ދެއްވަމުން ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ, ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން އިސްލާމީ މުހިންމު ދުވަސްތައް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދެ އީދު ދެ ދުވަހާއި, ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހާއި ރޯދަ މަސް ފަދަ ދުވަސްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފާހަގަ ކުރަން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!