އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ބައި އިލެކްޝަންތަކުން ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް!

ނޮވެމްބަރު 17 ގައި އައު ސަރުކާރު ހުވާކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންތަކުން ސަރުކާރު ހިންގާ ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ފަހުން ބޭއްވުނު ބައި އިލެކްޝަންތަކުން ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ޖުމްލަ 18 ގޮނޑިއެއް ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ 2 ދާއިރާއެއްގެ ބައި އިލެކްޝަނާއި،ކާފު އަތޮޅުގެ ރައީސް ކަމާއި އަދި އެނޫންވެސް ދާއިރާތަކެއްގެ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ކާމިޔާބު ކުރި ބައި އިލެކްޝަން ގޮނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި:

 1. ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު
 2. ނ. މާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު
 3. ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
 4. ނ. މާފަރު އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 5. މާލެސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ކައުންސިލް މެންބަރު
 6. މާލެސިޓީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮނޑި
 7. ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު
 8. ހދ. މަކުނުދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 9. ހދ. ނޭކުރަންދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 10. ށ. ކަނޑިތީމު އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 11. ނ. މަނަދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 12. ނ. މަނަދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 13. ނ. މާޅެންދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 14. ރ. މަޑުއްވަރި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 15. ބ. ފުޅަދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 16. ބ. ދަރަވަންދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 17. ކ. ގާފަރު އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 18. އދ. މަންދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ޖުމްލަ 23 ބައި އިލެކްޝަނުން 18 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ވެރިކަންކުރާ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބައި އިލެކްޝަންތަކުން ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް!

ނޮވެމްބަރު 17 ގައި އައު ސަރުކާރު ހުވާކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންތަކުން ސަރުކާރު ހިންގާ ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ފަހުން ބޭއްވުނު ބައި އިލެކްޝަންތަކުން ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ޖުމްލަ 18 ގޮނޑިއެއް ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ 2 ދާއިރާއެއްގެ ބައި އިލެކްޝަނާއި،ކާފު އަތޮޅުގެ ރައީސް ކަމާއި އަދި އެނޫންވެސް ދާއިރާތަކެއްގެ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ކާމިޔާބު ކުރި ބައި އިލެކްޝަން ގޮނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި:

 1. ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު
 2. ނ. މާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު
 3. ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
 4. ނ. މާފަރު އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 5. މާލެސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ކައުންސިލް މެންބަރު
 6. މާލެސިޓީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮނޑި
 7. ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު
 8. ހދ. މަކުނުދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 9. ހދ. ނޭކުރަންދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 10. ށ. ކަނޑިތީމު އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 11. ނ. މަނަދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 12. ނ. މަނަދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 13. ނ. މާޅެންދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 14. ރ. މަޑުއްވަރި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 15. ބ. ފުޅަދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 16. ބ. ދަރަވަންދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 17. ކ. ގާފަރު އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 18. އދ. މަންދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ޖުމްލަ 23 ބައި އިލެކްޝަނުން 18 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ވެރިކަންކުރާ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!