ޚަބަރު
ސީރިޔާ ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެހިބަޔަކު ގެނެސްފި؛ 5އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންތަކެއް ހިމެނޭ

ސީރިއާގައި ކުރެވުނު އެގައުމުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެގައުމަށްދިޔަ އަހުލީ ހަނގުރާމައަށްދިޔަ 21 ދިވެއްސަކު މިހާރު މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެމީހުން މިހާރުތިބީ ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކަމަށް ހޯމްލޭންޑް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބާއްވަމުން ގެންދާ ނޫސްވެރިން ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވީ އެ މީހުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ ތުރުކީ މަގުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން ޗާޓަރު ކުރި ފްލައިޓެއްގައި ކަމުގައެވެ.
އޭގެތެރޭގައި 15 ކުޑަކުދިންނާއި 5 އަންހެނުން ހިމެނޭއިރު މި ހުރިހާ އުމުރު ހަމަ ނުވާ ކުދިންނަކީ އެ ފަސް އަންހެނުންގެ ކުދިންކަން ޑީއެންއޭ ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ހޯމްލޭންޑް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.
ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސީރިޔާ ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެހިބަޔަކު ގެނެސްފި؛ 5އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންތަކެއް ހިމެނޭ

ސީރިއާގައި ކުރެވުނު އެގައުމުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެގައުމަށްދިޔަ އަހުލީ ހަނގުރާމައަށްދިޔަ 21 ދިވެއްސަކު މިހާރު މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެމީހުން މިހާރުތިބީ ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކަމަށް ހޯމްލޭންޑް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބާއްވަމުން ގެންދާ ނޫސްވެރިން ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވީ އެ މީހުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ ތުރުކީ މަގުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން ޗާޓަރު ކުރި ފްލައިޓެއްގައި ކަމުގައެވެ.
އޭގެތެރޭގައި 15 ކުޑަކުދިންނާއި 5 އަންހެނުން ހިމެނޭއިރު މި ހުރިހާ އުމުރު ހަމަ ނުވާ ކުދިންނަކީ އެ ފަސް އަންހެނުންގެ ކުދިންކަން ޑީއެންއޭ ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ހޯމްލޭންޑް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.
ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!