ޚަބަރު
ދޫނިދޫ ކަރަންޓުނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފި

ބައެއްކަހަލަ ކުށްތަކުގެ ހުކުމްތަކުގައި އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ގައިދީންނާއި އެކި ކުށްތަކުގައި ތަހުގީގު ބަންދު މީހުން ބައިތިއްބާ އެއް ރަށް ކަމަށްވާ މާލެއަތޮޅު ދޫނިދޫ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ އިސްވެރިންނާއި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުވުމާއި ގުޅެގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލްވުމުގައި ދޫނިދޫގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި، އެ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލްވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ ކްރިޓިކަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންވާހަކަ ދައްކާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ބުންޏެވެ. އެކުންފުނިން ވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑޭ ވަގުތުތަކުގައި އެކުންފުންޏާއި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ފުލުހުންގެ އިންޖީނިއަރުންނަށް ސްޓެލްކޯ ކުންފުނީގައި ޖޮބް އެޓޭޗްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް މިބައްދަލްވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދޫނިދޫ ކަރަންޓުނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފި

ބައެއްކަހަލަ ކުށްތަކުގެ ހުކުމްތަކުގައި އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ގައިދީންނާއި އެކި ކުށްތަކުގައި ތަހުގީގު ބަންދު މީހުން ބައިތިއްބާ އެއް ރަށް ކަމަށްވާ މާލެއަތޮޅު ދޫނިދޫ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ އިސްވެރިންނާއި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުވުމާއި ގުޅެގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލްވުމުގައި ދޫނިދޫގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި، އެ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލްވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ ކްރިޓިކަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންވާހަކަ ދައްކާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ބުންޏެވެ. އެކުންފުނިން ވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑޭ ވަގުތުތަކުގައި އެކުންފުންޏާއި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ފުލުހުންގެ އިންޖީނިއަރުންނަށް ސްޓެލްކޯ ކުންފުނީގައި ޖޮބް އެޓޭޗްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް މިބައްދަލްވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!