ޚަބަރު
ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންގެ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ފިލްމީތަރި އަލީސީޒަން އައްޔަނުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަލީ ސީޒަން ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައި ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސީޒަން އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށްކަން މީޑިއާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސީދާ މިވެނި މަގާމެއް ކަމަށް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސީޒަން އަކީ ރާއްޖޭގެ ފިލްމި ދާއިރާގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ފަންނާނެވެ.

ސީޒަން ވަނީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމައި އެކަން އިއުލާނު ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން ކުރިމަތި ނުލާން އޭނާ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑު މަގާމެއް ސީޒަނަށް ދޭން ނިންމުމުން ނަން އަނބުރާ ގެންދެވީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސީޒަން ވިދާޅުވީ އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށާއި މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމާއި ނުލުން މަގާމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސީޒަންއަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިންގައި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކެމްޕެއިންގައި ދަތުރު ކުރި ފަރާތެކެވެ. އޭނާއެކު މި ދަތުރުތަކުގައި އެހެން ފަންނާނުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންގެ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ފިލްމީތަރި އަލީސީޒަން އައްޔަނުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަލީ ސީޒަން ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައި ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސީޒަން އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށްކަން މީޑިއާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސީދާ މިވެނި މަގާމެއް ކަމަށް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސީޒަން އަކީ ރާއްޖޭގެ ފިލްމި ދާއިރާގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ފަންނާނެވެ.

ސީޒަން ވަނީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމައި އެކަން އިއުލާނު ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން ކުރިމަތި ނުލާން އޭނާ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑު މަގާމެއް ސީޒަނަށް ދޭން ނިންމުމުން ނަން އަނބުރާ ގެންދެވީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސީޒަން ވިދާޅުވީ އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށާއި މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމާއި ނުލުން މަގާމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސީޒަންއަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިންގައި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކެމްޕެއިންގައި ދަތުރު ކުރި ފަރާތެކެވެ. އޭނާއެކު މި ދަތުރުތަކުގައި އެހެން ފަންނާނުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!