ޚަބަރު
ލާޔާ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ އިން ގައްދޫ ގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ގދ ގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ އެއް ކަމުގައިވާ ލާޔާ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ގައްދޫ ގައި ކުޑަކުދިންނަށް ނަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފިއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ލާޔާ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަހުމަދު ފަހީމް މިއަދު ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހު 1 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކިޑްސް ސްޕޯޓްސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެރިވުމަށް މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ބައިވެރިވާ 25 ކުދިންގެ ޖާޒީ ކިޓް ހިލޭ ދިނުމާއި އެކު ރަޖިސްޓަރީ ފީވެސް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ފަހީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހު ފަށާ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ އުމުރުން 4 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކަމަށާއި މިފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ބޮޑަށް އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ސްކޫލް ތަކުގެ ދަރިވަރުން ނަށްކަމަށެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 100 ރުފިޔާ ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ތަމްރީނު ގައި ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ފަހީމް ވިދާޅުވީ ބޭނުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީ އާއި ކުރިމަގަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދިނުން ކަމަށެވެ

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ލާޔާ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ އިން ގައްދޫ ގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ގދ ގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ އެއް ކަމުގައިވާ ލާޔާ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ގައްދޫ ގައި ކުޑަކުދިންނަށް ނަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފިއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ލާޔާ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަހުމަދު ފަހީމް މިއަދު ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހު 1 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކިޑްސް ސްޕޯޓްސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެރިވުމަށް މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ބައިވެރިވާ 25 ކުދިންގެ ޖާޒީ ކިޓް ހިލޭ ދިނުމާއި އެކު ރަޖިސްޓަރީ ފީވެސް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ފަހީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހު ފަށާ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ އުމުރުން 4 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކަމަށާއި މިފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ބޮޑަށް އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ސްކޫލް ތަކުގެ ދަރިވަރުން ނަށްކަމަށެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 100 ރުފިޔާ ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ތަމްރީނު ގައި ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ފަހީމް ވިދާޅުވީ ބޭނުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީ އާއި ކުރިމަގަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދިނުން ކަމަށެވެ

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!