ޚަބަރު
ކުއްލި ފަރުވާއަށް ބަލިމީހުން ގެނެސްދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ނިޒާމު އިސްލާހުކުުރުމަށް ރައީސް އަންގަވައިފި

ކުއްލި ފަރުވާއަށް ބަލިމީހުން ގެނެސްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަންގަވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް އެންގެވީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނިކޮށް، ގއ. ވިލިނގިލީ، ޕެންޒީއާގޭ، ޢުމުރުން 13 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޖާހު ޚާލިދު، ނިޔާވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ މަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޖާހު ޚާލިދުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ސީރިއަސްވެ، އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ގއ. ވިލިނގިލިން މާލެ ސިޓީއަށް ގެނައުމުގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް އަންގަވާފައެވެ. އަދި މިފަދަ ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެއް ތަކުރާރު ނުވާނޭގޮތަށް، ބަލިމީހުން ކުއްލި ފަރުވާއަށް ގެނެސްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ކަމާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ބަލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް، ވައިގެމަގުން ބަލިމީހަކު ގެނެސްދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި، އާސަންދަ ފަދަ އިދާރާތަކުން ކަންކަން ހަމަޖެހެންދެން މަޑުނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ، އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނަކުން އެފަދަ ކަމަށް އެދުމާއެކު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބަލިމީހާ ގެނެސްދިނުމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ އުޞޫލެއް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅައި އެގޮތަށް އަބަދުވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނިކޮށް، މުޙައްމަދު ޖާހު ޚާލިދު، ނިޔާވި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމައާއި ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަތުމާ އެކުކަމަށް ވިދާޅުވި ހިތާމަވެރި މިވަގުތުގައި، މަރްޙޫމްގެ މައިންބަފައިންނަށާއި ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ.

އަދި މިހިތާމަވެރި ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހެޔޮ ދުޢާތައް ވަނީ މަރުޙޫމާއި މަރުޙޫމްގެ ޢާއިލާއާ އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަރުޙޫމް ފުރާނައަށް، ހެޔޮ ރަހްމަތްލެއްވުމަށާއި މައިންބަފައިންނާއި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ރައީސްވަނީ ދުޢާކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކުއްލި ފަރުވާއަށް ބަލިމީހުން ގެނެސްދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ނިޒާމު އިސްލާހުކުުރުމަށް ރައީސް އަންގަވައިފި

ކުއްލި ފަރުވާއަށް ބަލިމީހުން ގެނެސްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަންގަވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް އެންގެވީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނިކޮށް، ގއ. ވިލިނގިލީ، ޕެންޒީއާގޭ، ޢުމުރުން 13 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޖާހު ޚާލިދު، ނިޔާވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ މަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޖާހު ޚާލިދުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ސީރިއަސްވެ، އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ގއ. ވިލިނގިލިން މާލެ ސިޓީއަށް ގެނައުމުގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް އަންގަވާފައެވެ. އަދި މިފަދަ ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެއް ތަކުރާރު ނުވާނޭގޮތަށް، ބަލިމީހުން ކުއްލި ފަރުވާއަށް ގެނެސްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ކަމާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ބަލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް، ވައިގެމަގުން ބަލިމީހަކު ގެނެސްދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި، އާސަންދަ ފަދަ އިދާރާތަކުން ކަންކަން ހަމަޖެހެންދެން މަޑުނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ، އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނަކުން އެފަދަ ކަމަށް އެދުމާއެކު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބަލިމީހާ ގެނެސްދިނުމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ އުޞޫލެއް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅައި އެގޮތަށް އަބަދުވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނިކޮށް، މުޙައްމަދު ޖާހު ޚާލިދު، ނިޔާވި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމައާއި ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަތުމާ އެކުކަމަށް ވިދާޅުވި ހިތާމަވެރި މިވަގުތުގައި، މަރްޙޫމްގެ މައިންބަފައިންނަށާއި ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ.

އަދި މިހިތާމަވެރި ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހެޔޮ ދުޢާތައް ވަނީ މަރުޙޫމާއި މަރުޙޫމްގެ ޢާއިލާއާ އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަރުޙޫމް ފުރާނައަށް، ހެޔޮ ރަހްމަތްލެއްވުމަށާއި މައިންބަފައިންނާއި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ރައީސްވަނީ ދުޢާކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!