ޚަބަރު
ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައި ހުރި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން މަރާމާތުކޮށް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ!

ވީރާނާ ވެފައިވާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން އަލުން މަރާމާތުކޮށް ކުރިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކަމާއި އެކު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީޒް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި ހުރި ފެން އަރުވާ ވަޑާން މަރަމާތުކޮށް، ކުރިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ މަސައްކައި ކުރަމުން ކަމަށެވެ.  އަދި މިއީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ހިންގާ ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓް އެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް “ހުވަދޫ” އަށް ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހުރީ ހަލާކުވުމަށް ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެތަން ބޭނުން ހިފޭގޮތަށް މަރާމާތުކޮށް ކުރިއަށް ވުރެ ފުރިހަމަކޮށް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އުސްފަސްގަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ޕްލޭނެއްއެބައޮތް ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ވިހާވެސް އަވަހަށް އުސްފަސްގަނޑު ގެ މަސައްކަތް ފެށުން ކަމަށެވެ.

އުސްފަސްގަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް އެބައޮތް. މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ވިހާވެސް އަވަހަށް އުސްފަސްގަނޑު ގެ މަސައްކަތް ފެށުން: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސް އިން ބޭރުގައިވާ ރަށްރަށުން ކައުންސިލް ތަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ނެގުމަށް މިހާރުވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައި ހުރި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން މަރާމާތުކޮށް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ!

ވީރާނާ ވެފައިވާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން އަލުން މަރާމާތުކޮށް ކުރިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކަމާއި އެކު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީޒް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި ހުރި ފެން އަރުވާ ވަޑާން މަރަމާތުކޮށް، ކުރިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ މަސައްކައި ކުރަމުން ކަމަށެވެ.  އަދި މިއީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ހިންގާ ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓް އެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް “ހުވަދޫ” އަށް ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހުރީ ހަލާކުވުމަށް ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެތަން ބޭނުން ހިފޭގޮތަށް މަރާމާތުކޮށް ކުރިއަށް ވުރެ ފުރިހަމަކޮށް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އުސްފަސްގަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ޕްލޭނެއްއެބައޮތް ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ވިހާވެސް އަވަހަށް އުސްފަސްގަނޑު ގެ މަސައްކަތް ފެށުން ކަމަށެވެ.

އުސްފަސްގަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް އެބައޮތް. މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ވިހާވެސް އަވަހަށް އުސްފަސްގަނޑު ގެ މަސައްކަތް ފެށުން: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސް އިން ބޭރުގައިވާ ރަށްރަށުން ކައުންސިލް ތަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ނެގުމަށް މިހާރުވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!