ޚަބަރު
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ މިއަދު

ކުރިއަަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް، އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ، 325 ޝަކުވާ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދަށް ހަމަވާއިރު އީސީން ދީފައިވަނީ މިއަދު 15:00. އާއި ހަމަޔަށެވެ.

އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ 45 ދުވަސް ކުރިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރަންވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބާއި ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ވޯޓާސް ލިސްޓު އާންމުކުރުމާއެކު، ޝަކުވާ ހުޅުހެޅުމަށް އިސީން ބާރު އަޅައެވެ. އެއަށްފަހު  މުއްދަތު ހަމަވާއިރުވެސް ޝަކުވާ ހުށަނަޅައިފި ކަމުގައިވާނަމަ ވޯޓް ދޭ ރަށް ނުވަތަ ތަން ބަދަލުވި ނަމަވެސް އެމީހަކަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގުން މަހުރޫމްވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ މިއަދު

ކުރިއަަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް، އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ، 325 ޝަކުވާ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދަށް ހަމަވާއިރު އީސީން ދީފައިވަނީ މިއަދު 15:00. އާއި ހަމަޔަށެވެ.

އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ 45 ދުވަސް ކުރިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރަންވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބާއި ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ވޯޓާސް ލިސްޓު އާންމުކުރުމާއެކު، ޝަކުވާ ހުޅުހެޅުމަށް އިސީން ބާރު އަޅައެވެ. އެއަށްފަހު  މުއްދަތު ހަމަވާއިރުވެސް ޝަކުވާ ހުށަނަޅައިފި ކަމުގައިވާނަމަ ވޯޓް ދޭ ރަށް ނުވަތަ ތަން ބަދަލުވި ނަމަވެސް އެމީހަކަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގުން މަހުރޫމްވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!