އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެން އަރުވާ ވަޑާން މަރާމާތު ކޮށް ރޯދަ އަށް ނިންމަނީ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު އަބަދުލް ގައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ތަރައްގީކުރި ފެން އަރުވާ ވަޑާން ރަމަޝާން މަހަށް މަރާމާތު ކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އެކްސްގައި ވިދާޅުވީ މަރާމާތަށްފަހު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެން އަރުވާ ވަޑާން އަންނަ ރޯދަ މަހަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ފެންއަރުވާ ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން އެމްޓީސީސީއާ  ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފެންއަރުވާ ވަޑާމަކީ ކުޑަކުދިން ހިތް އުފާ ކޮށްދޭން ގާއިމް ކޮށްފައި އޮތްތަނެކެވެ. އެތަން ގާއިމް ކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުންރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން އެތަން ވަނީ ރޫޅާލާފައެވެ. އެހެނަކަމުން އަލުން އެތަން ބޭނުން ކުރެވޭނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި މަރާމާތު ކުރެވިގެން ކަމަށްވެސް އާދަމްޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެން އަރުވާ ވަޑާން މަރާމާތު ކޮށް ރޯދަ އަށް ނިންމަނީ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު އަބަދުލް ގައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ތަރައްގީކުރި ފެން އަރުވާ ވަޑާން ރަމަޝާން މަހަށް މަރާމާތު ކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އެކްސްގައި ވިދާޅުވީ މަރާމާތަށްފަހު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެން އަރުވާ ވަޑާން އަންނަ ރޯދަ މަހަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ފެންއަރުވާ ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން އެމްޓީސީސީއާ  ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފެންއަރުވާ ވަޑާމަކީ ކުޑަކުދިން ހިތް އުފާ ކޮށްދޭން ގާއިމް ކޮށްފައި އޮތްތަނެކެވެ. އެތަން ގާއިމް ކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުންރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން އެތަން ވަނީ ރޫޅާލާފައެވެ. އެހެނަކަމުން އަލުން އެތަން ބޭނުން ކުރެވޭނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި މަރާމާތު ކުރެވިގެން ކަމަށްވެސް އާދަމްޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!