ޚަބަރު
ގުރައިދޫ، ހާއްސައެހީ މަރުކަޒުން ސޯޅަ މީހަކު އާއިލާއާ ހަވާލު ކުރަނީ

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ 16 މީހަކު އެމީހުންގެ އާއިލާއާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވީ އެމީހުން އަނބުރާ އާއިލާތަކާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، އެ ވުޒާރާއިން ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އާއިލާތަކަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި، ސެންސިޓައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން، އާއިލާތަކުން އެ މަރުކަޒުގައި ތިބި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ، ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަމުން ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއަކީ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އުފާވެރި، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އާއިލާއާއި އެކު އުޅުމުގެ ހައްގު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގުރައިދޫ، ހާއްސައެހީ މަރުކަޒުން ސޯޅަ މީހަކު އާއިލާއާ ހަވާލު ކުރަނީ

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ 16 މީހަކު އެމީހުންގެ އާއިލާއާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވީ އެމީހުން އަނބުރާ އާއިލާތަކާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، އެ ވުޒާރާއިން ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އާއިލާތަކަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި، ސެންސިޓައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން، އާއިލާތަކުން އެ މަރުކަޒުގައި ތިބި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ، ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަމުން ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއަކީ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އުފާވެރި، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އާއިލާއާއި އެކު އުޅުމުގެ ހައްގު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!