އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ފޯރި އާއި ރޫޙުގައި ގިނަ ބަޔަކާ އެކު ސައިކަލު ބުރަކުން ފައިހަތުގެ ކެމްޕޭން ނިންމާލައިފި

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕުރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ ގެ ކެމްޕޭން ގައި މިއަދު ތިނަދޫ ސިޓީ ގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު. ފޮޓޯ :ޖައިޝަމް

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މާދަމާ ބާއްވާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕުރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ ގެ ކެމްޕޭން ވަރަށް ފޯރި އާއި ރޫޙުގައި ގިނަ ބަޔަކާ އެކު ބައިވެރިވި ސައިކަލު ބުރަކުން ނިންމާލައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕުރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ ގެ ކެމްޕޭން ގައި މިއަދު ތިނަދޫ ސިޓީ ގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު. ފޮޓޯ :ޖައިޝަމް

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕުރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ ގެ ކެމްޕޭން ގައި މިއަދު ތިނަދޫ ސިޓީ ގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު. ފޮޓޯ :ޖައިޝަމް

ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރައްވާ ފައިހަތުގެ ކެމްޕޭން ރެލީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލު ބައިވެރި ވެފައިވާ އިރު މިއަދު ހަވީރުގެ ސައިކަލް ބުރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ބައިވެރިވި ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ފަސް ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަ ކުރައްވާ އިރު ފައިހަތު ( ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4)އަކީ ތާރީޚީ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓު ޕީޕީއެމަށް ހޯއްދަވައިގެން ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަދި މިހާރު ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއެވެ. ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސްކަން ވެސް އެ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފައިވާ ފައިހަތު އަކީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ސެނެޓުގެ މެމްބަރެއް ވެސް މެ އެވެ.

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގައި ކެމްޕެއިން ކުރުން މިއަދު ހަވީރަށް ނިމިގެން ދިޔަ އިރު ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބުގައި ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އެންމެ އުންމީދު ބޮޑު އެއް ކެނޑިޑޭޓަކީ ފައިހަތު އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ރަޝީދު

    ފައިހަތު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނެ . ފައިހަތަކީ ޕާޓީއަށް އެއްމެ ބެނުންޖެހިފައިވާ ވަގުތުގައި ވަރުގަދަ އެމްޑީޕީ އާއި ކުރިމަތިލާން ކެރުނު ޒުވާނެއް

ޚަބަރު
ފޯރި އާއި ރޫޙުގައި ގިނަ ބަޔަކާ އެކު ސައިކަލު ބުރަކުން ފައިހަތުގެ ކެމްޕޭން ނިންމާލައިފި

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕުރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ ގެ ކެމްޕޭން ގައި މިއަދު ތިނަދޫ ސިޓީ ގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު. ފޮޓޯ :ޖައިޝަމް

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މާދަމާ ބާއްވާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕުރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ ގެ ކެމްޕޭން ވަރަށް ފޯރި އާއި ރޫޙުގައި ގިނަ ބަޔަކާ އެކު ބައިވެރިވި ސައިކަލު ބުރަކުން ނިންމާލައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕުރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ ގެ ކެމްޕޭން ގައި މިއަދު ތިނަދޫ ސިޓީ ގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު. ފޮޓޯ :ޖައިޝަމް

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕުރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ ގެ ކެމްޕޭން ގައި މިއަދު ތިނަދޫ ސިޓީ ގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު. ފޮޓޯ :ޖައިޝަމް

ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރައްވާ ފައިހަތުގެ ކެމްޕޭން ރެލީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލު ބައިވެރި ވެފައިވާ އިރު މިއަދު ހަވީރުގެ ސައިކަލް ބުރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ބައިވެރިވި ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ފަސް ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަ ކުރައްވާ އިރު ފައިހަތު ( ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4)އަކީ ތާރީޚީ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓު ޕީޕީއެމަށް ހޯއްދަވައިގެން ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަދި މިހާރު ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއެވެ. ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސްކަން ވެސް އެ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފައިވާ ފައިހަތު އަކީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ސެނެޓުގެ މެމްބަރެއް ވެސް މެ އެވެ.

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގައި ކެމްޕެއިން ކުރުން މިއަދު ހަވީރަށް ނިމިގެން ދިޔަ އިރު ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބުގައި ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އެންމެ އުންމީދު ބޮޑު އެއް ކެނޑިޑޭޓަކީ ފައިހަތު އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
  1. ރަޝީދު

    ފައިހަތު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނެ . ފައިހަތަކީ ޕާޓީއަށް އެއްމެ ބެނުންޖެހިފައިވާ ވަގުތުގައި ވަރުގަދަ އެމްޑީޕީ އާއި ކުރިމަތިލާން ކެރުނު ޒުވާނެއް