ޚަބަރު
ހަށިވިއްކަމުންދިޔަ ބިދޭސީ އަންހެނަކު، މާލެސިޓީއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަށިވިއްކަމުން ދިޔަ ބިދޭސީ އަންހެނަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ފުލުހުން ބުނީ ހަށި ވިއްކާކަމަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ވިއެޓްނާމަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ބަންދަށް އެ ކޯޓުން ވަނީ ފަސް ދުވަސް ޖަހައިދީފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަންހެން މީހާ ވަނީ ހަށިވިއްކާ ކަމަށް އިއުތިރާފް ވެފައެވެ. އަދި އޭނާގެ އަތުން ފައިސާ ފެނިފައިވާއިރު، އެއީ ހަށިވިއްކައިގެން ހޯދި ފައިސާ ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ހައްްޔަރު ކުރި ފަހުން 24 ގަޑިއިރުވާން ކައިރިވިއިރުވެސް ތަރުޖަމާނެއް ލިބިފަައެއް ނުވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހަށިވިއްކަމުންދިޔަ ބިދޭސީ އަންހެނަކު، މާލެސިޓީއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަށިވިއްކަމުން ދިޔަ ބިދޭސީ އަންހެނަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ފުލުހުން ބުނީ ހަށި ވިއްކާކަމަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ވިއެޓްނާމަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ބަންދަށް އެ ކޯޓުން ވަނީ ފަސް ދުވަސް ޖަހައިދީފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަންހެން މީހާ ވަނީ ހަށިވިއްކާ ކަމަށް އިއުތިރާފް ވެފައެވެ. އަދި އޭނާގެ އަތުން ފައިސާ ފެނިފައިވާއިރު، އެއީ ހަށިވިއްކައިގެން ހޯދި ފައިސާ ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ހައްްޔަރު ކުރި ފަހުން 24 ގަޑިއިރުވާން ކައިރިވިއިރުވެސް ތަރުޖަމާނެއް ލިބިފަައެއް ނުވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!