ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއާއި އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް!

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި، ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސްޓެލްކޯއާއެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހުމީ އެވެ. އަދި ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު އެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ތަމްރީނާއި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ވެސް ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީ ފަހުމީ ވިދާޅުވީ، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ މެކޭނިކަލް އަދި އިންޖިނިއަރިންގެ ތަމްރީނުތައް ސްޓެލްކޯއިން ދޭނެ ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަމްރީނާއި ސްޕޯޓު ދޭނީ ހިލޭ ކަމަށެވެ.

ފެނަކައިގެ އެމްޑީ މުއާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ ޕަމްޕާއި ޖަނެރެޓަރުތައް ސާވިސް ކުރުމަށެވެ. މިދިޔަ މަހު ވެސް އެކަމަށް 117 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންކަމުން، މިވަގުތު ފެނަކަ އޮތް މާލީ ދަތި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެހީއަކީ، ސާވިސް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ސްޓެލްކޯގެ އެހީގައި ހިލޭ ލިބިގެންދިޔުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ފެނަކައަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ އެހީތެރިކަން ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. މިއަދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ އެ އެހީ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ސިސްޓެމެޓިކް ކުރުމަށް ހެދުނު އެއްބަސްވުމެއް ކަަމށް ފެނަކައިން ބުންޏެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއާއި އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް!

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި، ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސްޓެލްކޯއާއެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހުމީ އެވެ. އަދި ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު އެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ތަމްރީނާއި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ވެސް ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީ ފަހުމީ ވިދާޅުވީ، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ މެކޭނިކަލް އަދި އިންޖިނިއަރިންގެ ތަމްރީނުތައް ސްޓެލްކޯއިން ދޭނެ ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަމްރީނާއި ސްޕޯޓު ދޭނީ ހިލޭ ކަމަށެވެ.

ފެނަކައިގެ އެމްޑީ މުއާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ ޕަމްޕާއި ޖަނެރެޓަރުތައް ސާވިސް ކުރުމަށެވެ. މިދިޔަ މަހު ވެސް އެކަމަށް 117 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންކަމުން، މިވަގުތު ފެނަކަ އޮތް މާލީ ދަތި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެހީއަކީ، ސާވިސް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ސްޓެލްކޯގެ އެހީގައި ހިލޭ ލިބިގެންދިޔުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ފެނަކައަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ އެހީތެރިކަން ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. މިއަދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ އެ އެހީ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ސިސްޓެމެޓިކް ކުރުމަށް ހެދުނު އެއްބަސްވުމެއް ކަަމށް ފެނަކައިން ބުންޏެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!