ޚަބަރު
އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާއި އެކު މަސްދޯންޏަށް އެރި ވީޑިއޯ އާންމު ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާއި އެކު މަސްދޯންޏަށް އެރި ވީޑިއޯ އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

އެ ވީޑިއޯ އާންމު ކޮށްފައިވަނީ ބޮޑު ކަންނެލި ނަމުގައި ހިންގާ އެކްސް އެކައުންޓަކުންނެވެ. މި ކަން ހިނގާފައިވަނީ ޖެނުއެރީމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދޯނިތަކުގެ ސެޓެލައިޓު ފޯނު ނަންބަރު ހޯދަން ވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން އުޅެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މި މަސްދޯނިތަކުގެ ފަޅުވެރިން އަދި ކެޔޮޅުން ވަގުތުން ކޯސްޓްގާޑާއި ދިޔައީ މުއާމަލާތު ކުރަމުންނެވެ.

ނަަމަވެސް ނަންބަރު ނުދިނުމުން އިންޑިއާ ސިފައިން ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

މިގޮތުން ސިފައިން ހަތިޔާރާއި އެކު އަރާފައިވަނީ އަސުރުމާ 3 އަދި ނިރު 7 ދޯންޏާއި، މަހޯރާ 3 ދޯންޏަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާއި އެކު މަސްދޯންޏަށް އެރި ވީޑިއޯ އާންމު ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާއި އެކު މަސްދޯންޏަށް އެރި ވީޑިއޯ އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

އެ ވީޑިއޯ އާންމު ކޮށްފައިވަނީ ބޮޑު ކަންނެލި ނަމުގައި ހިންގާ އެކްސް އެކައުންޓަކުންނެވެ. މި ކަން ހިނގާފައިވަނީ ޖެނުއެރީމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދޯނިތަކުގެ ސެޓެލައިޓު ފޯނު ނަންބަރު ހޯދަން ވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން އުޅެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މި މަސްދޯނިތަކުގެ ފަޅުވެރިން އަދި ކެޔޮޅުން ވަގުތުން ކޯސްޓްގާޑާއި ދިޔައީ މުއާމަލާތު ކުރަމުންނެވެ.

ނަަމަވެސް ނަންބަރު ނުދިނުމުން އިންޑިއާ ސިފައިން ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

މިގޮތުން ސިފައިން ހަތިޔާރާއި އެކު އަރާފައިވަނީ އަސުރުމާ 3 އަދި ނިރު 7 ދޯންޏާއި، މަހޯރާ 3 ދޯންޏަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!