ޚަބަރު
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ބްރިޖް މަތީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ދުއްވަމުންދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ބްރިޖް މަތީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ގުޅޭ ބުރިޖް ހައިވޭ މަތީގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގީ ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ސޯލާ ޕެނަލްތައް ހަރުކޮށްފައި ހުރި ދަގަނޑުތަކުގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:31 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވި ނަމަވެސް، ކާރަށާއި ސޯލާ ޕެނަލްތަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލާ، މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ބްރިޖް މަތީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ދުއްވަމުންދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ބްރިޖް މަތީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ގުޅޭ ބުރިޖް ހައިވޭ މަތީގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގީ ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ސޯލާ ޕެނަލްތައް ހަރުކޮށްފައި ހުރި ދަގަނޑުތަކުގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:31 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވި ނަމަވެސް، ކާރަށާއި ސޯލާ ޕެނަލްތަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލާ، މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!