ޚަބަރު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ 09:00 އިން ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ ދެ ދާއިރާއެއްގެއެވެ. އެއީ ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއރާގެއެވެ. ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ ހަރުގެ، ހައުސް އޮފް ޑިމޮކްރެޓްސްގައެވެ.

އަންނަ މާޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި 93 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 41 ދާއިރާއަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 39 ދާއިރާއަކަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާތީ އެ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޕްރައިމަރިއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ކަށަވަރުވެފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މިހާތަނަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނުލިބޭ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވަން ވަގުތު ނެތުމުން ޕްރައިމަރީއެއް ނުބާއްވާނެ ކަމަށާއި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕާޓިން ނިންމާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ 09:00 އިން ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ ދެ ދާއިރާއެއްގެއެވެ. އެއީ ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއރާގެއެވެ. ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ ހަރުގެ، ހައުސް އޮފް ޑިމޮކްރެޓްސްގައެވެ.

އަންނަ މާޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި 93 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 41 ދާއިރާއަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 39 ދާއިރާއަކަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާތީ އެ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޕްރައިމަރިއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ކަށަވަރުވެފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މިހާތަނަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނުލިބޭ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވަން ވަގުތު ނެތުމުން ޕްރައިމަރީއެއް ނުބާއްވާނެ ކަމަށާއި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕާޓިން ނިންމާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!