ޚަބަރު
ސްކޭމް މަދު ކުރުމަށް ސްކޭމް ޕްރިވަންޝަން ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރަނީ: ފުލުހުން

ސްކޭމް ޕްރިވަންޝަން ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ މިފަދަ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ފުލުހުންގެ ފައިނޭޝަލް ކުރައިމް ޑިވިޝަންގެ ހެޑް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ސްކޭމް ޕްރިވަންޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޭމްގެ ޒަރިއްޔާއިން ރާއްޖޭގައި ފައިސާ ފޭރުމުގެ މައްސަލަ އިތުރުވަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ސްކޭމްގެ ކުރާ މީހުން ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި ގެއްލޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިއީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައިވެސް ބޭނުން ކުރާ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، ސްކޭމް ހުއްޓުވުމަށްޓަކާއި މިއީ އެޅޭނެ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެެވެ.

ސްކޭމް ޕްރިވަންޝަން ސެންޓަރު ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހުގައި ކަމަށް ވެސް ފުލހުން ބުނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސްކޭމް މަދު ކުރުމަށް ސްކޭމް ޕްރިވަންޝަން ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރަނީ: ފުލުހުން

ސްކޭމް ޕްރިވަންޝަން ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ މިފަދަ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ފުލުހުންގެ ފައިނޭޝަލް ކުރައިމް ޑިވިޝަންގެ ހެޑް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ސްކޭމް ޕްރިވަންޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޭމްގެ ޒަރިއްޔާއިން ރާއްޖޭގައި ފައިސާ ފޭރުމުގެ މައްސަލަ އިތުރުވަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ސްކޭމްގެ ކުރާ މީހުން ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި ގެއްލޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިއީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައިވެސް ބޭނުން ކުރާ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، ސްކޭމް ހުއްޓުވުމަށްޓަކާއި މިއީ އެޅޭނެ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެެވެ.

ސްކޭމް ޕްރިވަންޝަން ސެންޓަރު ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހުގައި ކަމަށް ވެސް ފުލހުން ބުނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!