ޚަބަރު
މިއަދުހަވީރު، އީސީގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއެކު ރޯޑް އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 04:00 އިން 06:00 އަށް ފޭޒް ދޭއްގެ ހިޔާ ޓަވަރު ހަތަކާއި ޓަވަރު 11 އާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ހިޔާ ޕާކު ގްރައުންޑް ސަރަހައްދުގައެވެ.

އިލެކްޝަންސް އިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ހަރަކާތްތަކަކީ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކެކެވެ.

އިއްޔެ މިފަދަ ހަވީރެއް މާލޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައިވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 2024 ފެބުރުވަރީ 01 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 7 ވާ ބުދަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިއަދުހަވީރު، އީސީގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއެކު ރޯޑް އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 04:00 އިން 06:00 އަށް ފޭޒް ދޭއްގެ ހިޔާ ޓަވަރު ހަތަކާއި ޓަވަރު 11 އާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ހިޔާ ޕާކު ގްރައުންޑް ސަރަހައްދުގައެވެ.

އިލެކްޝަންސް އިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ހަރަކާތްތަކަކީ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކެކެވެ.

އިއްޔެ މިފަދަ ހަވީރެއް މާލޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައިވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 2024 ފެބުރުވަރީ 01 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 7 ވާ ބުދަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!