ޚަބަރު
ކަނޑުހުޅުދޫ މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފި

ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ އިން ކޮވިޑް-19 ބަޔަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތޯރިގް އަފީފް  ވިދާޅުވީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އެރަށުން އިއްޔެ ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 1 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެރަށް މޮނިޓަރިން އަށް ލާފައި ކަމަށެވެ.

ތޯރިގް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު އެރަށުގައި ފިޔަވަޅުުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށަކީ ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 98 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކަނޑުހުޅުދޫ މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފި

ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ އިން ކޮވިޑް-19 ބަޔަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތޯރިގް އަފީފް  ވިދާޅުވީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އެރަށުން އިއްޔެ ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 1 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެރަށް މޮނިޓަރިން އަށް ލާފައި ކަމަށެވެ.

ތޯރިގް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު އެރަށުގައި ފިޔަވަޅުުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށަކީ ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 98 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!