ޚަބަރު
ތެލަސީމިއާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި: ވަޒީރު ޑރ. ހަލީލު

ތެލަަސީމީއާ އަށް ހާއްސަކޮށް ބިނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރާނީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަޒީރު ހަލީލު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް 71،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ތެލަސީމިއާގެ އިތުރުން އާންމު އެހެން ބަލިތަކަށްވެސް ފަރުވާ ދެވޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވަޒީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށްޓަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

ތެލަސީމިއާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން އުރީދޫން 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ސަރުކާރަށް ދޭން ނިންމާފައިވެ އެވެ. ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލު ގާއިމުކުރަން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތެލަސީމިއާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި: ވަޒީރު ޑރ. ހަލީލު

ތެލަަސީމީއާ އަށް ހާއްސަކޮށް ބިނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރާނީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަޒީރު ހަލީލު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް 71،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ތެލަސީމިއާގެ އިތުރުން އާންމު އެހެން ބަލިތަކަށްވެސް ފަރުވާ ދެވޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވަޒީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށްޓަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

ތެލަސީމިއާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން އުރީދޫން 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ސަރުކާރަށް ދޭން ނިންމާފައިވެ އެވެ. ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލު ގާއިމުކުރަން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!