ޚަބަރު
ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ތެލަސީމިއާއަށް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި

ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ތެލެސީމިއާ ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްކޫލްތަކުގައި ފެށި ތެލެސީމިއާ ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ތެލެސީމިއާ ހުންނަ ކުދިން އުފަންވާ ނިސްބަތް ދަށްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފެށި ހަރަކާތެކެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޕްރޮގްރާމް ފުރަތަމަ ފެށީ ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެންނެވެ. މީގެ އިތުރަށް ބެލެނިވެރިން ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ތެލަސީމިއާއާބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް، އެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ތެލަސީމިއާއާބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކާއި އޮފީސްތަކުގައިވެސް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ތެލަސީމިއާއަށް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި

ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ތެލެސީމިއާ ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްކޫލްތަކުގައި ފެށި ތެލެސީމިއާ ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ތެލެސީމިއާ ހުންނަ ކުދިން އުފަންވާ ނިސްބަތް ދަށްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފެށި ހަރަކާތެކެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޕްރޮގްރާމް ފުރަތަމަ ފެށީ ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެންނެވެ. މީގެ އިތުރަށް ބެލެނިވެރިން ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ތެލަސީމިއާއާބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް، އެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ތެލަސީމިއާއާބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކާއި އޮފީސްތަކުގައިވެސް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!