ޚަބަރު
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރުމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޣައްސާން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސޯދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ރާއްޖޭގެ ތިން މަސް ދޯންޏަކަށް އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން އެރި މައްސަލާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލު ކުރުމުގެ ނޯޓިސްގައި ވަނީ އެކަން ހިނގާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ހާއްސަ ސަރަހައްދު ތެރޭގައިތޯ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ކަށަވަރުވެފައިވޭތޯ އާއި އެކަމުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށެވެ.

އަދި، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވަނީ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހިއްސާ ނުކުރާތީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ މައްސަލައަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ނުދީ، ތިބޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، އެއީ ސަރުކާރުން ޒިންމާއިން ރެކުން ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވައި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރުމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޣައްސާން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސޯދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ރާއްޖޭގެ ތިން މަސް ދޯންޏަކަށް އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން އެރި މައްސަލާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލު ކުރުމުގެ ނޯޓިސްގައި ވަނީ އެކަން ހިނގާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ހާއްސަ ސަރަހައްދު ތެރޭގައިތޯ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ކަށަވަރުވެފައިވޭތޯ އާއި އެކަމުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށެވެ.

އަދި، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވަނީ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހިއްސާ ނުކުރާތީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ މައްސަލައަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ނުދީ، ތިބޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، އެއީ ސަރުކާރުން ޒިންމާއިން ރެކުން ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވައި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!