ޚަބަރު
ކްރޭން ލޮރީއެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެ ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒަލީފް އަށް ފަރުވާދެނީ

ކްރޭން ލޮރީއެއް ޖެހި ހިގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެ ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މެމްބަރު މުހައްމަދު ޒަލީފް އަބްދުﷲ އަށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ މިއަދު ހެނދުނު 11 ޖެހި އިރު ތިނަދޫ ގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ އަކުން އާއި އެމްޓީސީސީ ސައިޓް ކަންމަތިންބެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ކްރޭން ލޮރީ އާއި ޒަލީފް ދުއްވަން އިން ސައިކަލް ޖެހިގެން ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.
ތިނަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދު މަގުގެ ދެކުނު, ނިމޭ ހިސާބުގައި ހިގައި ދިޔަ މި ހާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނު ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒަލީފް ވަނީ ކައިރީގައި ހުރި ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އަވަސް ފަރުވާދޭ ބަޔަށް ގެންދެވި ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހުވަދޫ މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނު ޒަލީފް އަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށް ފަޔަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަޚަމް ތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށާއި މާބޮޑު ސީރިއަސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކްރޭން ލޮރީއެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެ ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒަލީފް އަށް ފަރުވާދެނީ

ކްރޭން ލޮރީއެއް ޖެހި ހިގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެ ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މެމްބަރު މުހައްމަދު ޒަލީފް އަބްދުﷲ އަށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ މިއަދު ހެނދުނު 11 ޖެހި އިރު ތިނަދޫ ގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ އަކުން އާއި އެމްޓީސީސީ ސައިޓް ކަންމަތިންބެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ކްރޭން ލޮރީ އާއި ޒަލީފް ދުއްވަން އިން ސައިކަލް ޖެހިގެން ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.
ތިނަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދު މަގުގެ ދެކުނު, ނިމޭ ހިސާބުގައި ހިގައި ދިޔަ މި ހާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނު ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒަލީފް ވަނީ ކައިރީގައި ހުރި ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އަވަސް ފަރުވާދޭ ބަޔަށް ގެންދެވި ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހުވަދޫ މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނު ޒަލީފް އަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށް ފަޔަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަޚަމް ތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށާއި މާބޮޑު ސީރިއަސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!